Status for forundersøgelser

Aktuelle forundersøgelser

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende forundersøgelser:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk (o4399)

Projektstrækningen omfatter hele Skodborg bæk, som er 7 km lang. Skodborg Bæk er et tilløb til Kongeåen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre leveforholdene for fisk og smådyr i vandløbet, og derved opnå en god økologisk tilstand.

Indsatsen består som udgangspunkt i udlægning af groft materiale, som primært vil være gydegrus. Forundersøgelsen skal vurdere om indsatsen vil føre til målopfyldelse og belyse bredejernes holdning til projektet. Dermed kan det afklares, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Vandløbsrestaurering i Øster Lindet Bæk (o3949)

Øster Lindet Bæk er et mindre tilløb til Jels Å, som er en del af Ribe Å-systemet. Vandløbet er kanaliseret og overbredt, samt præget af kraftig sandvandring. På en strækning med tidligere udlagte gydebanker gror vandløbet desuden kraftigt i store områder med smalbladet mærke.

Der foretages strækningsbaserede restaureringstiltag i form af udlægning af groft materiale. Materialet kan være i form af gydegrus og større sten, der både skal fungere som skjulesten og indsnævre vandløbet, så vandet får fart nok på til at kunne vedligeholde en strømrende med varieret forløb.

Desuden plantes der flere mindre grupper af træer langs vandløbet. De skal skygge noget af grødevæksten væk, særligt ved de kraftige forekomster af smalbladet mærke, samt medvirke til på sigt at stabilisere brinkerne, så brinkerosionen bliver mindre.  

Faunapassage i Klelund Bæk (RIB-01130)

Klelund Bæk er et lille tilløb beliggende i den øvre del af Nørrebæk-Terpling Å, som er et vigtigt tilløb til Sneum Å. Spærringen udgøres af en gammel rørbro, hvor røret er for lille og ligger med et stort fald. Markoverkørslen med rørbroen er ikke længere i brug.

Rørbroen og markoverkørslen nedlægges og der udlægges en 10 meter lang gydebanke.

Faunapassage i Lindknud Bæk (RIB-00902)

Lindknud Bæk udgør den øvre del af Stilde Å, som er et vigtigt tilløb til Holsted Å. Spærringen udgøres af et betonbygværk, som tidligere har stemmet vandet op, men nu ikke længere er i brug. Her indsnævres gennemstrømningsarealet og vandet falder ca. 30 cm, hvilket resulterer i hurtigt strømmende vand og dårlige passagemuligheder for vandrefisk.

Bygværket fjernes og der etableres en ny rørbro ved en markoverkørsel. Desuden genslynges vandløbet på engarealet syd for kirken, hvor der også udlægges gydebanker og skjulesten.

Faunapassage i Fuglebæk (RIB-00419)

Fuglebæk er et tilløb til Kongeåen. Fuglebæk løber under Kongeåvej i et 25 meter langt rør, hvor udløbet af røret ligger for højt i forhold til vandløbets bund. Når der er lidt vand i bækken, er der en meget lille vanddybde ind gennem røret. Røret fungerer som en spærring for fisk og smådyr, der vil vandre op ad vandløbet.

På begge sider af røret under Kongeåvej er der to mindre rørbroer. Særligt den rørbro, der ligger opstrøms for Kongeåvej har et meget brat fald på 38,5 promille. Dette udgør også en spærring for vandrende fisk og smådyr.

Rørets spærrende effekt fjernes ved at udlægge sten og grus nedstrøms, så vandløbsbunden hæves og der kommer en større vanddybde gennem røret - også når der er lidt vand i bækken. Den opstrøms rørbro fjernes, da den ikke længere er i brug, mens den nedstrøms rørbro skiftes til et Ø80 cm stålrør.

Faunapassage i Blå Å (RIB-00505)

Blå Å er et tilløb til Jelssøerne. Spærringen i vandløbet udgøres af et gammelt betonbygværk. Hen over bygværket er der et fald på 20 cm, hvor vandhastigheden øges kraftigt. Bygværket fungerer som en spærring for fisk og andre smådyr, der gerne vil op i vandløbet.

Bygværket bevares efter ønske fra lodsejer, men faldet udlignes ved at udlægge ca. 40 meter gydebanker i vandløbet.