Status for forundersøgelser

Aktuelle forundersøgelser

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende forundersøgelser:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Tobøl-Bobøl Bæk, opstrøms (RIB- 1.10.01564)

Projektstrækningen omfatter ca. 3 km af Tobøl- Bobøl Bæk opstrøms Tobøl by. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre leve forholdene for fisk og smådyr i vandløbet, og derved opnå en god økologisk tilstand, som er målsætningen i Vandområdeplanen. Projektet består som udgangspunkt af udskiftning af vandløbsbund, og forundersøgelsen skal vurderer om indsatsen vil føre til målopfyldelse eller den skal suppleres eller udskiftes med andre indsatser. 

Tobøl-Bobøl Bæk, nedstrøms (RIB- 1.10.01562)

Projektstrækningen omfatter ca. 1,5 km af Tobøl- Bobøl Bæk nedstrøms Tobøl by. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre leve forholdene for fisk og smådyr i vandløbet, og derved opnå en god økologisk tilstand, som er målsætningen i Vandområdeplanen. Projektet består som udgangspunkt af udlægning af gydegrus, og forundersøgelsen skal vurderer om indsatsen vil føre til målopfyldelse eller den skal suppleres eller udskiftes med andre indsatser.  

Østerbygård Dambrug - Holme Å (RIB-00239)

Dambruget ligger ved Holme Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en fuldstændig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 20 kilometer vandløb opstrøms. I dag udgør stuvningszonen en fælde for fiskeyngel, der er på vej ned ad vandløbet. En meget stor andel af dem går tabt i stuvningszonen. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at miljøgodkende det foregår sideløbende med forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at dambruget fortsætter sin drift.

Vejen Lille Vandmølle - Vejen Å (RIB-0023)

Dambruget ligger ved Vejen Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 0,5 meter og udgør en væsentlig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 52 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget er ikke længere i funktion, men bruges som beboelse. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at bygningerne fortsat bruges til beboelse.

Vejen Store Vandmølle - Vejen Å (RIB-00234)

Dambruget ligger ved Vejen Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en delvis spærring for optrækkende fisk. Der er i dag etableret et mindre omløbsstryg, som vurderes at være både for stejlt og for kort til at skabe gode muligheder for faunapassage. Samtidigt går der meget fiskeyngel tabt i mølledammen, når de er på vej ned ad vandløbet. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 50 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at miljøgodkende det foregår sideløbende med forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at dambruget fortsætter sin drift.

5 indsatser i Vandløb fra Skovhoved Skov (RIB-00892, RIB-00891, RIB-00893, RIB-00894 og RIB-00895)

Vandløbet er et mindre vandløb, der løber til Kongeåen tæt ved Kongeåens dambrug. I vandløbet er der fire spærringer og en rørlagt spærring, der er udpeget til genåbning. Der er store kulturhistoriske interesser knyttet til vandløbet, som sandsynligvis har været en del af et større engvandingsanlæg. Ved at fjerne de fire spærringer og åbne den rørlagte strækning skabes der adgang til 2,5 kilometer vandløb opstrøms. Forundersøgelsen skal afklare, hvilke muligheder der er for at skabe fuld faunapassage.