Regler for 2 m bræmmen

Bræmmen har til formål at bevare og beskytte vandløbets eller søens brinker mod udskridning, erosion og overfladisk afstrømning. Herved mindskes behovet for omkostningskrævende og miljømæssigt belastende oprensninger.

I bræmmen må der ikke ske:

  • Dyrkning
  • Jordbehandling
  • Plantning - vandløbsmyndigheden kan dog ved offentlige vandløb plante træer for at begrænse grødevæksten i vandløbet.
  • Terrænændring - udgrøftning, dræning og nedlægning af kabler m.v. på tværs af bræmmen er tilladt, men kræver ofte en tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
  • Hegning - med mindre vandløbsmyndigheden ved afgørelse har påbudt bredejeren at etablere hegn langs vandløb på arealer, der benyttes til græsning for løsgående husdyr.
  • Anlæg af bygværker