Ansøg om tilladelse

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at lave ændringer i vandløb, skal du udarbejde et projektforslag. Forslaget skal indeholde:

  • formålet med projektet og en begrundelse herfor
  • oversigtskort og detailplaner
  • oversigt over de ejendomme, der bliver berørt af projektet, og de grundejere, der ønskes inddraget i projektet
  • overslag over projektets udgifter og et forslag til fordelingen heraf
  • en tidsplan for arbejdets udførelse

Forslaget sendes til kommunen med henblik på nærmere godkendelse.

Godkendelsen skal sikre, at der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø samt at alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

 

Hvordan behandles mit projekt?

Når kommunen har modtaget dit projektforslag, bliver det gennemgået og om nødvendigt indhentes supplerende oplysninger. Derefter påbegyndes sagsbehandlingen, som omfatter følgende proces:

Forhøring

Projektforslaget sendes i forhøring hos berørte myndigheder fx Naturstyrelsen, Fiskeridirektoratet og andre kommuner.

Offentliggørelse og partshøring

Hvis projektforslaget tager hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, fremlægger vi det for offentligheden i fire uger, hvor det er muligt at komme med bemærkninger til projektet. Samtidig foretages partshøring af berørte personer.

Behandling af fremsendte bemærkninger

Eventuelle bemærkninger behandles og projektforslaget tilpasses i forhold til relevante bemærkninger.

Vurdering af andre forhold

Projektet vurderes i forhold til fx beskyttet natur, bilag IV-arter og natura 2000-områder.

Afgørelse og offentliggørelse

Der træffes afgørelse i sagen, som offentliggøres med en 4 ugers klageperiode.

Klage

Eventuelle klager modtages og videresendes til Natur & Miljøklagenævnet med henblik på behandling af klagesagen. Projektet må ikke igangsættes før klagenævnet har afsluttet klagesagens behandling.