Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består efter mekanisk rensning af en fordelerbrønd og to eller flere sivedræn. Sivedrænene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundens beskaffenhed. Et typisk anlæg består af 2 sivestrenge på hver 15 meter.

Både jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstand til fx drikkevandsboringer kan betyde, at der ikke kan etableres et nedsivningsanlæg på ens ejendom.