Genopdyrkningsret

Hvad er genopdyrkningsret?

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i "naturtilstand" og samtidig bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen. Med en anmeldelse kan du bevare retten til at dyrke jorden igen, selvom arealet med tiden udvikler sig til en natur, som opfylder betingelserne for beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

Hvordan anmelder du genopdyrkningsret?

Send din anmeldelse vedrørende genopdyrkningsret via Landbrugsstyrelsen.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.

Bemærk, at du inden opdyrkningen genoptages, skal anmelde det til kommunen.

Hvilke regler er der for at bevare genopdyrkningsretten?

Hvis du genopdyrker et areal med genopdyrkningsret, skal kommunen underrettes inden genopdyrkningen. Underretningen er for at sikre, at arealet er korrekt registreret i forhold til jordressourcebekendtgørelsens anvendelseskrav. Kommunen skal også have mulighed for at vurdere, om der er konstateret fredede eller særligt beskyttede arter på arealet.

Hvis du vælger at genopdyrke dit areal helt eller delvist, bortfalder genopdyrkningsretten på hele det anmeldte areal. Derfor skal du huske at genanmelde hele eller den resterende del af arealet igen. Vær opmærksom på, at en vildtstribe på arealet betragtes som en delvis opdyrkning.

Arealer med genopdyrkningsret er omfattet af rydningspligten, så arealet ikke vokser til med træer og buske.

Du kan læse mere om ordningen i NaturErhvervstyrelsens vejledning om jordressourcer.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside.

Klager, som ikke vedrører § 3-naturbeskyttelse, videresendes af kommunen til NaturErhvervstyrelsen.