Etablering af anden natur

Hvad er anden natur?

Hvis du ønsker at etablere anden natur end lysåben natur på et areal større end 0,5 ha (for eksempel krat, tilgronings-natur eller lignende), skal du anmelde arealet til kommunen, inden du etablerer beplantningen.

Etablering af anden natur uden rydningspligt betyder, at du varigt kan ændre anvendelse af et areal fra at være til jordbrugsmæssige formål til i stedet at være natur fritaget for rydningspligten. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, hvor etablering af anden natur skader beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Hvordan anmelder du etablering af anden natur?

Send din anmeldelse til Teknik & Miljø, ved at følge linket i infoboksen "ansøgningsskemaer".

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside.

Klager, som ikke vedrører § 3-naturbeskyttelse, videresendes af kommunen til NaturErhvervstyrelsen.