Skove og rydningspligt

Skove i Danmark

De danske skove udgør 621.000 ha svarende til ca. 14,5 procent af det samlede areal, opgjort i 2014.

Folketinget vedtog i 1989 et mål om at fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en træ-generation på omkring 75 år ville vokse til 1.100.000 ha (ca. 25 % af Danmarks areal). Siden da er skovarealet i gennemsnit vokset med lidt over 3.000 ha om året, så det går i den rigtige retning, men det skal gå ca. 3 gange så hurtigt så hurtigt, hvis fordoblingen skal nås indenfor tidsrammen (inden år 2064). Det er løvskov, især eg, vi får mere af i øjeblikket. Tilplantningen sker især i Jylland. 

Hvert år bliver der etableret cirka 200 hektar ny statsskov, hvilket svarer til at plante omkring 600.000 træer årligt. Derudover indgår der lysåbne naturområder som enge og søer i de nye skove. Ca 85 % af skovene er udlagt som fredskov, og omfattet af skovlovens bestemmelser.

Arealer med skov i Vejen Kommune

Størstedelen af skovene i Vejen Kommune er nåletræsplantager, men der er også flere gamle egekrat imellem og enkelte løvskovsområder i kommunen. De store nåletræsplantager findes bl.a. ved Klelund, Tirslund og Stavshede. I Skibelund Krat og nord for Vittrup, på kanten af Holme Å-dalen findes flere mindre egekrat. Partier med løvskov findes bl.a. ved Estrup og Sønderskov.

Du finder mere information om skove samt om rydningspligt:

Genopdyrkningsret

Etablering af skov

Etablering af anden natur

Rydningspligt