Rydning ved Kystbæk

I sommeren 2012 har Vejen Kommune i samarbejde med gårdejer Kristian Fink gennemført et naturplejeprojekt ved Kystbæk lidt vest for Holsted. Området er en del af habitatområde nr. 79 Sneum Å og Holsted Å.

Vejen Kommune besøgte i 2011 området og fandt over 400 planter af den fredede maj-gøgeurt, sammen med fine arter som f.eks. loppe-star, tvebo baldrian, bukkeblad, eng-kabbeleje, krybende læbeløs og hjertegræs. Området var truet af en tilgroning med pilebuske. Pilebuskene er nu ryddet, så der igen kommer lys ned til de planter der lever her.

Området kan nydes af offentligheden, når man går ad stien "Sporet ved Holsted".


Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen og hjælper med at opfylde målene i Vejen Kommunes Natura 2000 handleplan.

Link til Kommisionens hjemmeside om tilskud