Moser

Hvordan plejer vi moser?

Moser kan være naturskabte eller menneskeskabte. Der findes mange forskellige mosetyper, og det er ikke dem alle, som kræver pleje.

Højmoser og fattigkær er så våde og næringsfattige, at de ikke har været brugt til græsning og høslet. I de senere år er der sket en tilgroning af disse mosetyper, fordi de tilføres en stor mængde gødning fra luften.

Mange områder er tillige påvirket af dræning, hvilket betyder, at tørvelaget nedbrydes og derved frigøres der også næringsstoffer. Plejen af disse områder vil bestå i rydning af opvoksede træer og buske og eventuelt hævning af vandstanden.

I skovsumpe og rørsumpe vil der sjældent være behov for at gennemføre naturpleje ud over en eventuelt vandstandshævning for at bevare de pågældende mosetyper.

Moser er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.