Naturbeskyttede vandløb

Hvilke vandløb er beskyttet?

Alle danske vandløb er omfattet af vandløbsloven. En del af vandløbene er desuden udpeget som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I modsætning til andre § 3-områder er der her ikke tale om en vejledende registrering men en udpegning, der fastlægger status for det enkelte vandløb som beskyttet.

De fleste udpegede § 3-vandløb er naturlige vandløb (offentlige såvel som private), som kan være enten regulerede eller uregulerede. Nogle kunstigt anlagte grøfter og kanaler er også taget med, fordi de fungerer som væsentlige levesteder og spredningsveje for dyr og planter.

Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs vedkommende beskrevet i vandløbsregulativerne.

Er dit vandløb beskyttet?

Du kan se kort over de beskyttede vandløb i Vejen Kommune ved at følge linket i infoboksen "Mere om beskyttet natur". Ønsker du at ændre på et beskyttet vandløb på din ejendom, skal du søge om dispensation. Kontakt Teknik & Miljø, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvordan søger du en dispensation?

Send en skriftlig ansøgning til Teknik & Miljø - du kan kontakte os for at få et ansøgningsskema. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside.

Aktuelle afgørelser offentliggøres på hjemmesiden under "Høringer og afgørelser".

Nogle vandløb omgives tillige af en å-beskyttelseslinje. Du kan læse mere om å-beskyttelseslinjer her.