Overdrev

Overdrev findes på gamle fælles græsningsarealer, der som "udmark" lå udenfor vangene i landsbyfællesskabets tid. De findes ofte på stærkt kuperede arealer såsom skrænter langs kysten eller ådale.

På overdrev findes en række særlige planter og svampe, der er meget sjældne her i landet. For at bevare overdrev bør de afgræsses og ikke gødskes eller sprøjtes. Der findes kun få og små overdrev i Vejen Kommune.

Registreringen af overdrev kan være misvisende, idet Naturklagenævnet i 2001 har truffet en principiel afgørelse om, at overdrev kun er beskyttede, hvis de kan betragtes som overdrev i kulturhistorisk forstand. Det vil sige fælles græsningsarealer, der som "udmark" lå udenfor vangene i landsbyfællesskabets tid.

De biologiske overdrev er dog igen beskyttede efter lovens ændring den 1. oktober 2004.

Overdrevsarealer i Vejen Kommune

Overdrev i Vejen Kommune udgør 0,2 % af kommunens samlede areal, og er dermed den sjældnest forekommende naturtype i kommunen. I Åtte bjerge har du mulighed for at se nogle af de mange sjældne planter, der er karakteristiske for denne naturtype.