Ferske enge

Den ferske eng ligger typisk på lavbundsarealer, ofte i tilknytning til vandløb, søer eller moser. Engen er under vedvarende påvirkning af græsning, slåning eller oversvømmelser. Derved bliver vegetationen domineret af lavtvoksende og lyskrævende planter. Mange enge er i dag uden græsning.

Engarealer i Vejen Kommune

Naturen i Vejen Kommune er for en stor del koncentreret omkring vandløbene, hvor der langs åer og bække findes en lang række ferske enge. De ferske enge i Vejen Kommune udgør 4,2 % af kommunens samlede areal, og er dermed den hyppigst forekommende beskyttede naturtype i kommunen. Langs Kongeåen kan du finde mange af de registrerede ferske enge i kommunen.