Udviklingsplan for Sommerlystskoven

Sommerlystskoven har igennem en årrække været påvirket af storme, sygdomme i træer og våde bundforhold, hvilket har medført, at skoven har været i forfald.

For at sikre, at den bynære skov også er attraktiv for Røddings borgere i fremtiden, har det været nødvendigt at gribe ind.

I løbet af sommeren 2015 har Vejen Kommune I samarbejde med en arbejdsgruppe under Forum Rødding, udarbejdet en udviklingsplan for skoven. Denne plan skal være med til at styre genoprettelsen af skoven mod et samlet mål.

Udviklingsplanen

I arbejdsgruppen er det blevet besluttet, at det overordnede mål for skoven er:

  • at understøtte og udvikle skovens flora og fauna.

Derudover er underformålet:

  • at gøre skoven mere attraktiv for Røddings borgere og skabe større mulighed for formidling af skovens dyre- og planteliv.

Udviklingsplanen fastsætter blandt andet mål for delområder i skoven samt hvilke aktiviteter, der skal være i skoven.

Tidsplan

I 2014 blev grøfterne renset op for at skabe mere tørre jordforhold.

I efteråret 2015 blev oprydningen af de dele af skoven, som er væltet under de seneste års storme, påbegyndt.

I løbet af foråret 2016 er den sidste del ryddet op og der er klargjort til plantning af de planlagte arealer.

Inden 1. juli bliver genplantes de klargjorte arealer delvist, så langt de afsatte midler rækker.

Denne oprydning har betydet, at der i perioder har kørt større maskiner i skoven. Derudover må det forventes, at skoven vil være påvirket af indgrebene i en længere periode.

På kortet nedenfor angiver de røde markeringer de områder, som ryddes op. Den blå angiver den overordnede tilkørselsvej, mens det nedskårede træ opmagasineres på feltet markeret med grønt.


De resterende elementer i udviklingsplanen udføres, når midlerne findes til det.