Farlige stoffer i dit byggeaffald

Mange materialer skal behandles på en særlig måde for at undgå forurening af omgivelserne og sundhedsfare for de mennesker, der kommer i berøring med dem.

Screening for PCB:

I forbindelse med anmeldelse af bygge- anlægsaffaldet skal der foretages en screening af byggeriet for at klarlægge om der er risiko for indhold af PCB i bygningsdelene.

Screeningsskema

Kortlægning:

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet om PCB, viser det at der sandsynligvis er skadelige stoffer i din bygning. Dvs. der skal foretages en kortlægning. For udarbejdelse af en kortlægning skal du kontakte et professionelt firma.

Foruden PCB kan der i ældre bygninger findes andre miljøfarlige stoffer for eksempel asbest og gammel maling med indhold af bly, zink, kviksølv mm.

Afrensning:

Malede flader, der er så forurenede, at de klassificeres som farligt affald, skal afrenses, inden man kan genanvende de bygningsdele, malingen har siddet på.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede beton er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.