Vandråd

Anmodning om oprettelse af vandråd til hovedvandopland 1.10, Vadehavet

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet til Vadehavet skal udarbejde:

  • Et forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

I nedenstående afsnit ” Hvem kan være medlem af vandrådet” kan du læse om, hvorvidt din forening/organisation kan være repræsenteret i vandrådet.

Esbjerg Kommune vil efter anmodning fra relevante organisationer/foreninger oprette et vandråd for hovedoplandet til Vadehavet.

Fristen for anmodning om oprettelse af vandråd er den 31. oktober 2019. Anmodning om oprettelse af vandråd skal ske til Esbjerg Kommune på vandraad@esbjergkommune.dk.

Såfremt Esbjerg Kommune modtager en anmodning inden fristens udløb vil der den 1. november 2019 blive åbnet for indstilling af medlemmer og suppleanter på kommunens hjemmeside: https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/vand/vandloeb-og-soeer/vandraad-for-hovedopland-1-10-vadehavet.

Vandrådet dækker Hovedopland 1.10 Vadehavet. Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i dette Hovedopland.

Esbjerg Kommune sørger for sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Vandråd til hovedvandopland Lillebælt/Jylland 

Vejle kommune varetager sekretariatsfunktionen for vandråd Lillebælt/Jylland og vil stå for mødeledelse og vejledning af Vandrådet 2019-2020. Vejle Kommune er blevet anmodet om at oprette et Vandråd i oplandet til Lillebælt/Jylland 2019-2020 og arbejdet kan nu igangsættes. 

Vandråd Lillebælt/Jyllands opgave

Bekendtgørelse om vandråd træder i kraft den 29. oktober 2019. Opgaven beror i at kommuner og vandråd igen giver bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode. Miljø- og Fødevareministeriet vil senere på året præsentere et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Kriterier for vandrådets opgave uddybes i vandrådspakken som miljø- og Fødevareministeriet sender ud. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunerne indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Indstillinger af medlemmer til vandråd Lillebælt/Jylland kan ske til vandmiljo@vejle.dk og skal indeholde foreningsnavn, medlemmet samt suppleantens navn, mailadresse samt mobiltelefon. Deadline for indstilling af medlemmer er d. 22. november 2019. 

Hvem kan være medlem af vandrådet

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning.

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end et medlem.

Efter indstilling af medlemmer behandler sekretariatskommunen i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser i vandoplandet de indkomne forslag og nedsætter vandrådene. Dette opslås herefter på kommunens hjemmeside. Ved oprettelse af vandrådet tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.