Regulativer for offentlige vandløb

Hvem udarbejder regulativer?

Alle offentlige vandløb har et vandløbsregulativ, som udarbejdes af vandløbsmyndigheden. Regulativerne kan betragtes som en kontrakt mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne, hvor de to parters rettigheder og pligter ved det pågældende vandløb beskrives.

 

Hvad indeholder et regulativ?

Regulativet indeholder bestemmelser om det enkelte vandløbs:

  • skikkelse eller vandføringsevne
  • vedligeholdelse
  • bredejerforhold
  • øvrige regler fx om sejlads, hegning, vandindvinding, bygværker, beplantning m.m.

I regulativet kan du fx finde information om hvornår og hvordan grødeskæringen skal udføres. Du kan også læse om hegning for løsgående husdyr, placering af drænudløb, friholdelse af arealer langs vandløbet og meget andet.

 

Vandløbsregulativer i Vejen Kommune

Her kan du se gældende regulativer for de offentlige vandløb. Regulativerne er opdelt på fem lister - én for de tidligere amter og én for hver af de gamle kommuner.

Fællesregulativ for vandløb i Vejen Kommune (grænsevandløb undtaget)

Regulativer for amtsvandløb i tidligere Ribe og Sønderjyllands Amter

Regulativer for kommunevandløb i gammel Vejen Kommune

Regulativer for kommunevandløb i gammel Brørup Kommune

Regulativer for kommunevandløb i gammel Holsted Kommune

Regulativer for kommunevandløb i gammel Rødding Kommune