Bræmmer ved vandløb og søer

Alle naturlige, åbne vandløb og søer større end 100 m² i landzone skal have en 2 m bræmme.

Hvor er der 2 m bræmmer?

Alle naturlige, åbne vandløb og søer større end 100 m² i landzone skal have en 2 m bræmme. Det samme gælder for vandløb og søer, der er omfattet af statens vandplaner.

Naturlige vandløb er åbne vandløb, som altid har været der. Naturlige søer er søer, der topografisk indgår i landskabet. Et vandløb eller en sø betragtes som naturlig, selvom der gennem tiden er foretaget ændringer, fx uddybning, udretning eller omlægning.

Nogle vandløb og søer har ingen 2 m bræmmer. Disse er:

 • rørlagte vandløb
 • vandløb i byzone og sommerhusområder - med mindre der er truffet anden afgørelse.
 • "enkeltmandsvandløb", dvs. vandløb, der fra udspring til udløb i havet kun ligger på én ejendom.
 • isolerede søer under 100 m²
 • "enkeltmandssøer", dvs. søer uden til- og afløb, som udelukkende ligger på én ejendom.

Hvis du er i tvivl om der skal være 2 m bræmmer ved et vandløb eller en sø, kan du altid kontakte kommunen.

 

Regler for 2 m bræmmen

Bræmmen har til formål at bevare og beskytte vandløbets eller søens brinker mod udskridning, erosion og overfladisk afstrømning. Herved mindskes behovet for omkostningskrævende og miljømæssigt belastende oprensninger.

I bræmmen må der ikke ske:

 • Dyrkning
 • Jordbehandling
 • Plantning - vandløbsmyndigheden kan dog ved offentlige vandløb plante træer for at begrænse grødevæksten i vandløbet.
 • Terrænændring - udgrøftning, dræning og nedlægning af kabler m.v. på tværs af bræmmen er tilladt, men kræver ofte en tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
 • Hegning - med mindre vandløbsmyndigheden ved afgørelse har påbudt bredejeren at etablere hegn langs vandløb på arealer, der benyttes til græsning for løsgående husdyr.
 • Anlæg af bygværker
Sådan beregnes 2 m bræmmen

Bræmmen skal minimum være 2 meter bred. Bredden måles fra vandløbets eller søens øverste kronekant. Kronekanten er overgangen mellem det skrå terræn ned mod vandløbet eller søen og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.

Hvor der ikke er en klar kronekant, begynder 2 m bræmmen ved overgangen mellem vand- og sumpplanter og egentlige landplanter.

Beregning af 2 m bræmmen