Dispensation fra en fredning

Hvad kræver dispensation?

Hvis din ejendom er omfattet af en fredning, indeholder fredningskendelsen i tingbogen nærmere bestemmelser om, hvad der er tilladt.

Fredningsnævnet kan give dispensation fra bestemmelserne, hvis dit projekt er i overensstemmelse med fredningens formål.

Hvordan ansøger du?

  • Hvis der er behov for det, vil Fredningsnævnet komme og kigge nærmere på stedet og drøfte projektet med dig og eventuelle andre parter. 
  • Fredningsnævnet beslutter derefter, om du kan få dispensation. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger.

Læs mere om klagereglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside