Håndtering af ekstrem nedbør og tøbrud

Planlægning for klimatilpasning

Selv om vi reducerede vores CO2-udledningen kraftigt i dag, kan vi ikke fjerne de konsekvenser, vores hidtidige udledning har betydet for klimaet. Det skyldes, at CO2 er mange år om at forsvinde fra atmosfæren.

Vejen Kommune har udarbejdet en spildevandsplan, der tager højde for ekstrem nedbør.

Dertil er der udarbejdet en klimatilpasningsplan over risikoområder og indsatser.

Lokal afledning af regnvand

Fremtidens byer skal bygges til at kunne klare kraftige regnskyl. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og er den metode, der bruges til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje.

LAR betyder blandt andet, at man, i stedet for asfalt på p-pladser, bruger en permeabel belægning, så regnvandet nemt kan sive ned i jorden. Det kan for eksempel være græs, grus, stenmel, sand og lignende.

Regnvandet kan også afledes lokalt via grøfter, regnbede og vandkunst.

Klimalokalplaner

Kommunen har i dag hjemmel i Planloven til, via lokalplanlægning, at kræve lokal afledning af regnvand, når blot der er en planlægningsmæssig begrundelse for det.

LAR i Sdr. Hygum og Hovborg

Renseanlæggene i Sdr. Hygum og Hovborg levede ikke op til fremtidens krav, og en del af de eksisterende kloakledninger trængte til fornyelse. Renseanlæggene skulle nedlægges og spildevandet pumpes til et større renseanlæg. Politikerne har med tillæg til spildevandsplan vedtaget, at borgerne i de to landsbyer kan håndtere regnvandet på egen grund.