Klimaplan, tilpasning og grøn omstilling

Vejen Kommunes klimaplan

Klimaplan

Vejen Byråd har vedtaget en klimaplan for hele kommunen. I planen kan du læse om reduktion af CO2-udledning og om tilpasning til klimaforandringer.
Klimaplanen viser status og mål for forebyggelse og tilpasning i Vejen Kommune samt hvilke handlinger vi skal undersøge og iværksætte for at opfylde klimamålene.

Klimaplan som pixibøger

Vejen Kommunes Klimaplan er omfattende. Det er der god grund til, da der er mange handlinger, vi skal gennemføre.

For at give et hurtigt indblik i Klimaplanen har vi udarbejdet to pixibøger med henholdsvis klimaforebyggelse og klimatilpasning som overskrift.

Pixibøgerne kan læses som pdf-filer her eller hentes i Borgerservice eller på bibliotekerne i trykt udgave. Pixibøgerne læses bedst fra en pc, formatet er ikke så velegnet til telefon eller tablet. 

Håndtering af ekstrem nedbør og tøbrud

Forandringer i klimaet gør, at vi må tilpasse os større nedbørsmængder, end vi har været vant til.

Planlægning for klimatilpasning

Selv om vi reducerede vores CO2-udledningen kraftigt i dag, kan vi ikke fjerne de konsekvenser, vores hidtidige udledning har betydet for klimaet. Det skyldes, at CO2 er mange år om at forsvinde fra atmosfæren.

I DK2020 Klimaplanen har vi peget på hvilke klimapåvirkninger, der giver de største udfordringer i Vejen Kommune. Vi har peget på handlinger, der kan medvirke til at kommunen tilpasses klimaet, både nu og i fremtiden.

Link til DK2020 Klimaplan.

Lokal afledning af regnvand

Fremtidens byer skal bygges til at kunne klare kraftige regnskyl. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og er en metode, der bruges til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje.

LAR betyder blandt andet, at man bruger de muligheder, der er i omgivelserne, til at håndtere regnvandet. Det kan være via nedsivning i grøfter, regnbede eller faskiner. Det kan også være en udnyttelse af vandet i en vandkunst, eller blot at lede vandet ud på en større græsflade.

Klimalokalplaner

Kommunen har i dag hjemmel i Planloven til, via lokalplanlægning, at kræve lokal afledning af regnvand, når blot der er en planlægningsmæssig begrundelse for det.

§ 17.4 Klimaudvalg

Klimaudvalget skal understøtte og bidrage til målopfyldelsen af Vejen Kommunes Klimaplan ved at fremme og udvikle implementeringen heraf. Klimaudvalget skal arbejde for udmøntningen af Klimaplanens indsatsområder og medvirke til, at det sker i samarbejde og dialog mellem virksomheder, lokalsamfund, borgere og kommune.

Målsætningen for Klimaplanen er at opnå 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 og netto-nul-udledning i 2050, samt sikre en stor robusthed mod klimaforandringer, i henhold til Parisaftalen og Klimalovens mål, som Vejen Kommune har tilsluttet sig.

Sammensætning

Udvalget er sammensat af:

  • 5 medlemmer af Byrådet
  • 1 medlem udpeget af UdviklingVejen
  • 7 medlemmer fra interesseorganisationer og virksomheder i Vejen Kommune:
    3 repræsentanter fra Interesseorganisationer
    4 repræsentanter fra virksomheder

Byrådet udpeger udvalgets formand, og næstformanden udpeges blandt øvrige repræsentanter fra klimaudvalget. Teknik & Miljø yder sekretærbistand til klimaudvalgets møder.

Kompetence og opgaver

Klimaudvalgets væsentligste opgave er, at fremme og understøtte udmøntningen af klimaplanens mål og indsatsområder samt bidrage ved udviklingen af nye ideer og projekter til revision af klimaplanens indsatsområder. Dette skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder i Vejen Kommune, hvor udvalget skal agere samarbejdspartner i forhold til at understøtte virksomhedernes, borgenes og interesseorganisationernes arbejde med klimaopgaven.

Klimaudvalget kan af egen drift, eller på anmodning, behandle emner og afgive indstillinger til Økonomiudvalget eller andre fagudvalg vedrørende sager, der har sammenhæng med formålet for udvalget.

Klimaudvalget er høringspart i forbindelse med budgetudarbejdelse. Når der foreligger et forslag til budget, sendes forslaget til høring i Klimaudvalget, så udvalget får mulighed for at komme med bemærkninger.

Klimaudvalget bliver omdrejningspunkt for arbejdet med klimaplanen for Vejen Kommune og udmøntningen heraf. Klimaudvalget igangsætter endvidere en årlig evaluering af Klimaplanen. Det betyder, at Klimaudvalget medvirker aktivt både i planlægning af forløbet samt undervejs i de aktiviteter, der sættes i værk med henblik på at inddrage borgere, virksomheder og forskellige interessegrupper i processen.

Partnerskaber

Godt nyt på klimafronten. Første partnerskabsaftale er underskrevet med landbrugets organisationer.

Vejen Kommune indgår klimapartnerskaber om at arbejde for at opnå Parisaftalens mål. Det betyder, at der målrettet arbejdes for, at Vejen Kommune - som geografisk område - senest i 2050 er en klimaneutral kommune og har reduceret sin CO2-udledning til netto-nul. Ligeledes skal det sikres, at kommunens store areal bliver robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer.

Partnerskab med landbruget

Landbrugets fem lokale organisationer er officielt Vejen Kommunes første klimapartner. Via nye initiativer har de forpligtet sig til at arbejde aktivt for at nedbringe CO2-udledningen. Mere konkret betyder det, at parterne i fællesskab vil arbejde for at etablere lavbundsprojekter, en græsproteinfabrik, et biogasanlæg samt at sikre at landbruget skaber en bæredygtig selvforsyning, herunder at de fortsat forelægger klimaregnskab på gårdniveau og anvender den nyeste teknologi.

Øverst fra venstre:
Hans Peter Hansen, Kolding Herreds Landbrugsforening - Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø - Niels Therkildsen, Udvalget for teknik og miljø

Siddende fra venstre:
Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest - H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug - Egon Fræhr, borgmester - Christian Lund, formand Sønderjysk Landboforening og Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug

Partnerskabsaftale med landbrugets organisationer (ikke webtilgængelig)

Klimapartnerskabsaftalens tekst

Partnerskab med Vejen Forsyning

Vejen Forsyning er officielt Vejen Kommunes klimapartner. Sammen skal de sikre, at kommunen er robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer. Der udarbejdes en ressourcestrategi med handlingsforslag til, hvordan vi sammen går i netto-nul i 2030. Vejen Forsyning A/S bakker op om Byrådets klimaambitioner og understøtter implementeringen af kommunens klimastrategi med de virkemidler, som organisationen har.

Vejen Kommunes borgmester Frank Schmidt-Hansen og Vejen Forsynings bestyrelsesformand Jørgen Lastein underskriver partnerskabsaftalen.

Klimapartnerskab mellem Vejen Forsyning og Vejen Kommune (ikke webtilgængelig)

Klimapartnerskabsaftalens tekst

Partnerskab med Kongeå Trailercenter

Kongeå Trailercenter er indgået i et officielt klimapartnerskab med Vejen Kommune. Vejen Kommune har forpligtet sig på at udvikle og gennemføre projekter for at nå væsentlige CO2 reduktioner. Kongeå Trailercenter bakker som privat virksomhed op om arbejdet for at reducere CO2 udledninger og har konkret forpligtet sig til at opsætte solceller på flere af deres bygninger, udskifte al belysning til LED med bevægelsessensorer og erstatte gasfyret med varmepumper. De vil desuden udskifte deres dieseltrucks med el-drevne trucks og de vil opstille ladestandere til el-biler til kunder og ansatte på deres parkeringsplads.

Vejen Kommunes borgmester Frank Schmidt-Hansen og Henrik Staal, Kongeå Trailercenter underskriver partnerskabsaftalen.

Klimapartnerskab mellem Kongeå Trailercenter og Vejen Kommune (ikke webtilgængelig)

Klimapartnerskabsaftalens tekst