Beskæring af beplantning

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din ejendom. Læhegn, hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og vedligeholde beplantningen på din egen ejendom.

Oversigtforhold ved udkørsler eller kryds forringes væsentlig, hvis et hegn får lov til at gro et par år uden klipning. På offentlig vej skal hegn og grene klippes op, så en frihøjde på 4,5 meter opnås i hele vejbanes bredde. For cykelsti, fortov og rabat er det en frihøjde på 2,75 meter i hele bredden.

Vejledning

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan bruges i fuld bredde.
  • Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over fortove, stier, vejrabatter samt grøfter, og 4,5 m over veje.
  • Gadelamper skal holdes fri for træer og øvrig beplantning i sådan et omfang at lyset uhindret kan oplyse veje, stier og fortove.
  • Skilte og brandhaner skal holdes fri for beplantning, således at de er synlige og frit kan tilgås.
  • Færdselsarealet ud for din ejendom skal renholdes for ukrudt, affald og andet, som kan være til ulempe og gene for færdslen.
  • Grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, skal renholdes for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Sådan skal du beskære din beplantning

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe og lysmaster. Ved beskæring skal du være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde.

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen.

Gadelamper og luftledninger

Bemærk, at der er særlige regler for beskæring af træer omkring luftledninger. Se vejledningen her.

Fredede stendiger og jorddiger

Fredede stendiger og jorddiger må ikke beskadiges i forbindelse med beskæring eller klipning af hegn eller anden beplantning som står i diget. Det betyder bl.a. at du ikke må fjerne rødderne fra beplantning eller hegn.

Det betyder også at du ikke må beskadige sten i stendiget med en slåmaskine eller forstyrre jord i jorddiget.

Hvem skal beskære hvor

Vejen Kommune beskærer læhegn, træer med mere langs større rutenummererede offentlige veje, det vil sige klasse 1 og 2 veje.
Grundejere skal beskære deres læhegn, træer med mere langs mindre offentlige veje, det vil sig klasse 3 og 4 veje.

På dette oversigtskort kan du se de forskellige vejklasser

Renholdelse af fortov med mere

Som grundejer i et byområde har du ligeledes pligt til at holde et fortov, en sti, en vejrabat med mere ud for din ejendom ren for affald, ukrudt, nedfaldsblade med mere.

Lovgrundlag

Grundejeres pligt til at beskære deres buske, hække, læhegn, træer med mere langs offentlige fortove, stier, veje med mere er bestemt i vejlovens § 87. Og grundejeres pligt til at beskære deres buske, hække, træer med mere langs private fællesstier og private fællesveje i byområder er bestemt i privatvejslovens § 61.

• Vejloven – lov nr. 1520 af 27. december 2014

• Privatvejsloven – lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015

Lovene kan ses her