Placering

Placering af beholderne

Afstand til bygninger/skel

Krav i bygningsreglementet og brandforskrifterne om afstand mellem nedgravede løsninger og bygninger eller skel skal overholdes. Afstandskrav til naboskel er 2,5 meter og til facader og vinduer 5 meter. 

Afstand til renovationsbilen

Afstanden fra den nedgravede beholder og hen til kantstenen, hvor renovationsbilen kan holde, må maksimalt
være 5 meter. Der skal være god oversigt over hele arealet.

Tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen skal være mindst 4 meter bred.

Henover den nedgravede løsning

Der må ikke være bygninger, beplantning, ledninger eller andet henover den nedgravede løsning. Der skal være en frihøjde på minimum 10 meter over hele arealet fra affaldsbeholder til renovationsbil.

Sikkerhed

Af hensyn til sikkerheden må der ikke være fortov, gang- eller cykelstier imellem renovationsbilen og
den nedgravede løsning.

Tilgængelighed

Tilgængeligheden skal være egnet for alle, også børn, ældre og handicappede. De nedgravede beholdere kan med fordel placeres på steder, hvor brugerne i forvejen dagligt passerer forbi.

Vejen Kommune følger Miljøstyrelsens Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Køreareal

Kørearealet skal kunne tåle tung trafik.

Parkerede køretøjer

Det skal sikres, at tømning af nedgravede beholdere ikke forhindres af parkerede køretøjer