Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

Regulativet er vedtaget d. 14-09-2021 og er trådt i kraft d. 17-09-2021

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle
borgere og grundejere i Vejen Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske
forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme
genanvendelse af affald.
Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne
for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med
afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(batteribekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Øvrige definitioner:

Bringeordning: En ordning, hvor den enkelte husstand selv afleverer affaldet ved indsamlingssteder, som beskrevet i dette regulativ.

Henteordning: En ordning, hvor affaldet hentes hos den enkelte husstand.

Husstandsindsamling: Indsamling af affald via faste beholdere placeret ved en-familieboliger både i byen og på landet.

Husstandsnær indsamling: Indsamling af affald fra flere boliger, hvor beholderne enten er placeret i umiddelbar nærhed af etageboliger, rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner eller i rimelig gåafstand fra sommerhusområder og kolonihaver.

Standplads: Pladsen, hvor beholderen er placeret på grunden. Denne plads skal overholde Arbejdstilsynets krav til adgangsveje.

Takstblad: Takster, bidrag og gebyrer for Vejen Kommunes affaldshåndtering, som er udarbejdet iht. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v.

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejen Kommunes hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved
  besparelse.
§ 7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette
regulativ.

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 17-09-2021.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 • Regulativ for Husholdningsaffald for Vejen kommune, godkendt 04-06-2012

Vejen Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af 06. juni 2012 og Tillæg til affaldsregulativerne 2021 af 09. oktober 2020.

Således vedtaget af Byrådet den 14. september 2021.

Borgmester Egon Fræhr

Kommunaldirektør Ole Slot

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14-09-2021.

Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør Ole Slot

§ 9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Alle ejendomme med boligenheder i Vejen Kommune skal være tilmeldt ordning for husholdningsaffald (rest- og genanvendeligt affald) samt ordning for genbrugspladserne. Der opkræves gebyr pr. boligenhed.

Tilmelding vedrørende afhentning af husholdningsaffald, herunder regulering af beholderkapaciteten, sker ved henvendelse til Vejen Kommune mindst 14 dage før forventet levering.

Afmelding kan kun ske, hvis særlige forhold gør sig gældende og kun med Vejen Kommunes godkendelse.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med ombytning af beholdere m.m. samt administrationsgebyr for visse ydelser i henhold til Vejen Kommunes takstblad. Der henvises til Vejen Kommunes hjemmeside.

Fritagelse

Alle ejendomme med boligenheder i Vejen Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning for husholdningsaffald samt ordning for genbrugspladserne.

Vejen Kommune kan, indenfor lovgivningens rammer, meddele fritagelse for bestemmelserne i dette regulativ.

Vejen Kommune kan efter forudgående skriftlig ansøgning fra grundejeren fritage ejendomme for deltagelse i ordningen for husholdningsaffald.

Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.

Ejendomme, hvor der meddeles fritagelse for deltagelse i ordningen for husholdningsaffald, kan fritages for betaling af henteordningerne.

En fritagelse bortfalder, hvis der sker ændring i forudsætningerne, eller hvis den misbruges.

Det påhviler grundejere at underrette Vejen Kommune, når der sker ændringer i forudsætningerne for fritagelsen.

Genbrugspladsordningen kan ikke afmeldes på en ejendom, der omfatter bebyggelse til beboelse.

Ved fritagelse fra henteordninger for rest- og genanvendeligt affald hjemtager Vejen Kommune alle beholdere, der er stillet til rådighed på ejendommen.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med hjemtagning af beholdere i henhold til gældende takstblad.

§ 10 Ordning for madaffald

§10 Ordning for madaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021)

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Yderligere information findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Madaffaldsordningen er en indsamlingsordning etableret som en henteordning.

Vejen Kommune udleverer poser, som benyttes til opsamling af madaffaldet. De udleverede poser må kun bruges til opsamling af madaffald.

Poserne skal lukkes, inden de lægges i beholderen for madaffald.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af madaffald på ejendommen, hvor husholdningen er beliggende.

Kompostering på egen matrikel medfører ikke reduktion i renovationsgebyr.

Der må ikke benyttes køkkenkværn i afløbsinstallationer til at bortskaffe affald med spildevandet.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere, der kan benyttes.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner/virksomheder skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden.

Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 05.30 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

Beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte nærmere regler vedrørende placering af beholdere.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Madaffald kommes i udleverede poser, som skal lukkes, inden de lægges i beholderen.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

Hvis beholdere ikke renholdes forsvarligt, kan Vejen Kommune lade det ske for grundejerens regning.

§10.9 Afhentning af madaffald

Vejen Kommune har 14. dages tømning med ugetømning som tilvalg.

For fritidsboliger (sommerhuse, kolonihaver o.l.) gælder, at disse kan tømmes ugentligt i ugerne 27-32 og 14-dages tømning resten af året. Der anvendes samme enhedspriser for disse tømninger som for helårsbeboelse med 14. dages tømninger.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 5.30-17.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Manglende tømning begrundes med fejlseddel på beholderne.

Fejl om tømning eller beholder kan meldes på Vejen Kommunes hjemmeside under selvbetjening eller ved henvendelse til Vejen Kommune.

Helligdage, driftsforstyrrelser samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan Vejen Kommune anvise affaldet opsamlet i klare sække. Efterfølgende afhentes sækkene eller de afleveres i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske noget fradrag i tømningsgebyret.

§ 11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald omfatter rent og tørt papir, som f.eks. aviser, reklamer og kontorpapir.

Papiraffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i genanvendelse, f.eks. vådt og snavset papir, gavepapir og plastbelagt papir.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis hente- og bringeordning.

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere der kan benyttes.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast
i beholderen.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere af renholde beholdere.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Papiraffald hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Vejen Kommune for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger, klyngehuse, hytteområder o.lign. efter konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer skal tømmes efter anden frekvens.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

§ 12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald omfatter rent og tørt pap, som f.eks. papkasser, karton fra emballage, paprør fra køkken- og toiletruller.

Papaffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der giver problemer i genanvendelsen, f.eks. flamingo eller vådt pap.

Pap, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis hente- og bringeordning.

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggøre dette, stille yderligere krav til beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere der kan benyttes.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

§12.9 Afhentning af papaffald

Papaffald hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Vejen Kommune for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger, klyngehuse, hytteområder o.lign. efter konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer skal tømmes efter anden frekvens.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

§12.10 Øvrige ordninger

Papaffald kan desuden afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

§ 13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glasaffald omfatter glas, der er tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer, f.eks. konservesglas og vinflasker samt almindelige drikkeglas, herunder glåsskår fra nævnte.

Glasaffald omfatter ikke særlige glastyper, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. ildfaste fade, planglas fra vinduer samt spejle.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for glasaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis hente- og bringeordning.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside hvilke beholdere, der kan benyttes.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

Glasaffald hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Vejen Kommune for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger, klyngehuse, hytteområder o.lign. efter konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer skal tømmes efter anden frekvens.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.

Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt. Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside. Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

§13.10 Øvrige ordninger

Glasaffald kan desuden afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

§ 14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen

Metalaffald omfatter produkter og emballager, som f.eks. konservesdåser, drikkevaredåser og mindre metalgenstande, der overvejende består af metal. Netalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- og drikkevarer. Metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal.

Metalaffald må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. elektronik, trykflasker og emballager fra faremærkede produkter.

Metal, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på en af Vejen Kommunes genbrugspladser.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for metalaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis hente- og bringeordning.

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere der kan benyttes.

§14.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Metalaffald hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Vejen Kommune for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger, klyngehuse, hytteområder o.lign. efter konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer skal tømmes efter anden frekvens.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

§14.10 Øvrige ordninger

Metalaffald kan desuden afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

§ 15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.

Plastaffald omfatter udtjente produkter, emballager og poser, der overvejende består af plast, f.eks. plastflasker, plastbakker, plastbøtter samt plastposer. Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømte og skrabet rene.

Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. PVC, plastprodukter med elektronik, emballage, der har indeholdt kemikalier eller presenninger.

Plastaffald, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på en af Vejen Kommunes genbrugspladser.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for plastaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis hente- og bringeordning.

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere der kan benyttes.

§15.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

§15.9 Afhentning af plastaffald

Plastaffald hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast ruteindsamling. Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Vejen Kommune for samlede bebyggelser som f.eks. boligforeninger, klyngehuse, hytteområder o.lign. efter konkret vurdering bestemme, at beholdere til genbrugsmaterialer skal tømmes efter anden frekvens.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

§15.10 Øvrige ordninger

Plastaffald kan desuden afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

§ 16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021)

Ultimo 2022 vil der blive etableret en henteordning for mad- og drikkekartonaffald.

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald.

§16.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

§16.6 Anbringelse af beholdere

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

§16.8 Renholdelse af beholdere

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

§ 17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning for farligt affald.

Farligt affald:

 • Kan afleveres direkte på kommunens genbrugspladser.
 • Skal afleveres direkte til personalet på genbrugspladsen.
 • Må kun afleveres i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg. i hver beholder.
 • Skal så vidt muligt afleveres i den originale emballage og altid i lukkede beholdere, som er tydeligt mærkede med, hvad de indeholder og med eventuelle faresymboler.
 • Skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

§17.6 Anbringelse af beholdere

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

§17.8 Renholdelse af beholdere

§17.9 Afhentning af farligt affald

§ 18 Ordning for tekstilaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022)

Der indføres krav om særskilt indsamling af tekstilaffald, der tidligst gælder fra 1. juli 2023 - dog senest 1. januar 2025.

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Sorteringskriterier for tekstilaffald er under udarbejdelse.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Direkte genbrug

Tekstiler af god kvalitet, uden fejl og mangler, kan gå til direkte genbrug. Det vil sige, at
tekstilerne kan afleveres til genbrugsbutikker, indsamlingscontainer eller på genbrugspladsen
til genbrug.

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

§18.6 Anbringelse af beholdere

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

§18.8 Renholdelse af beholdere

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

§ 19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.

Restaffald omfatter affald, som ikke er omfattet af andre indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

Sammensætningen af restaffaldet vil ændre sig over tid i takt med, at det bliver muligt at genbruge og genanvende flere affaldsfraktioner, og der designes flere produkter til genanvendelse.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder desuden for kommunale institutioner/virksomheder

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for restaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning.

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere der kan benyttes.

§19.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Grundejere, borgere samt kommunale institutioner/virksomheder skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at borgere, grundejere og kommunale institutioner/ virksomheder stiller beholderne frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 05.30 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

Beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte nærmere regler vedrørende placering af beholdere.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod og aske skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

Hvis beholdere ikke renholdes forsvarligt, kan Vejen Kommune lade det ske for grundejerens regning.

§19.9 Afhentning af restaffald

Afhentning

Vejen Kommune har 14. dages tømning med ugetømning som tilvalg.


For fritidsboliger (sommerhuse, kolonihaver o.l.) gælder, at disse kan tømmes ugentligt i ugerne 27-32 og 14-dages tømning resten af året. Der anvendes samme enhedspriser for disse tømninger som for helårsbeboelse med 14. dages tømninger.


Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 5.30-17.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Tømning ved skoler, børnehaver og andre børneinstitutioner skal udføres udenfor institutionens åbningstid.
Manglende tømning begrundes med fejlseddel på beholderne.

Fejl om tømning eller beholder kan meldes på Vejen Kommunes hjemmeside under Side 36
selvbetjening eller ved henvendelse til Vejen Kommune.

Helligdage, driftsforstyrrelser samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt. Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan Vejen Kommune anvise affaldet opsamlet i klare sække. Efterfølgende afhentes sækkene eller de afleveres i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske noget fradrag i tømningsgebyret.

Uhygiejniske forhold

Det er borgeres og grundejeres pligt at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold på ejendommen. Såfremt der opstår uhygiejniske forhold på grund af manglende kapacitet eller lignende, kan Vejen Kommune pålægge borgeren/grundejeren at rydde op og sørge for korrekt bortskaffelse i form af ekstra tømning. Såfremt borgeren/grundejeren undlader at følge et sådant påbud, kan Vejen Kommune efter forudgående skriftlig varsel - foretage oprydning og bortskaffelse for affaldsproducentens regning.

§ 20 Ordning for haveaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023)

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er afklippede grene, blade, græs, blomster, rødder, stubbe og lignende fra have og parkanlæg.

Ordningen omfatter ikke jord og sten samt haveaffald i sække.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for haveaffald er en indsamlingsordning etableret som en bringeordning. Det vil sige, at haveaffald kan afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

Ligeledes kan borgere og grundejere kompostere haveaffaldet på den ejendom, hvor haveaffaldet er produceret.

§ 21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til 3 genbrugspladser til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Vejen Kommune har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i Vejen Kommune samt de virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning.

§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

Indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. samt en trailer har adgang til genbrugspladserne.

For bygge- og anlægsaffald gælder særlige regler, se § 26.

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

Sortering

Affaldet skal sorteres i de affaldsfraktioner, der er opstillet opsamlingsmateriel til.

Beskrivelse af affaldsfraktioner findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne.

Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Nogle affaldsfraktioner modtages ikke på genbrugspladserne. Det gælder for eksempel mad og restaffald, forurenet jord og klinisk risikoaffald.

Klinisk risikoaffald, det vil sige medicinrester og kanyler emballeret i EU-godkendt kanyleboks, kan afleveres på de lokale apoteker.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Mængdebegrænsning

Farligt affald skal afleveres direkte til personalet på genbrugspladsen. Det må kun afleveres i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder.

Der er desuden følgende begrænsninger på aflevering af materialer på genbrugspladserne:

 • Der må højst medbringes 1 m3 affald pr. gang.
 • Der må højst afleveres 10 stk. eternitplader pr. dag.
 • Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra samme lokalitet.

Vejen Kommune kan i øvrigt fastlægge begrænsninger på aflevering af andre affaldstyper på genbrugspladserne.

§ 22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC er plastmaterialer, der indeholder chlorede forbindelser.

PVC-affald skal opdeles i to affaldstyper:

 • Genanvendeligt PVC-affald (hård PVC)
 • Ikke-genanvendeligt PVC-affald (blød PVC).

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning for PVC. Ordningen er en bringeordning, hvilket vil sige, at PVC-affald kan afleveres på kommunens genbrugspladser.

PVC skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald.

§ 23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er:

 • Træ, som er tryk- eller vacuumimprægneret med træbeskyttelsesmiddel. Det kan for
  eksempel være hegn, udhæng, carporte, legehuse og andet træ fra udendørs brug, eller
 • Træ, som er behandlet med kreosot (et tjæreholdigt produkt). Det kan for eksempel
  være telefonpæle, jernbanesveller eller bundgarnspæle.


§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Behandlingen sker på godkendt modtageanlæg.

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning for imprægneret træ.

Imprægneret træ kan afleveres på kommunens genbrugspladser.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Ved affald fra elektrisk og elektronisk udstyr forstås produkter, der for at virke, er afhængige af strøm. WEEE omfatter f.eks. husholdningsapparater som vaskemaskiner, tørretumblere, og komfurer, mobiltelefoner tv-skærme samt lyskilder (lysstofrør og elpærer).

WEEE er en forkortelse af waste from electrical and electronic equipment.

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning som en hente- og bringeordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Mindre elektronisk affald kan afleveres i en plastpose på max.4 liter på låget af beholderen for genanvendeligt affald.

WEEE kan afleveres på kommunens genbrugspladser.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning for bærbare batterier og akkumulatorer.

Udtjente bærbare batterier kan afleveres i en plastpose på max.4 liter på låget af beholderen for genanvendeligt affald.

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer kan desuden afleveres på kommunens genbrugspladser.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Bygge- og anlægsaffald omfatter affald fra renoveringer, nedrivninger og anlæg inkl. fast inventar, ekskl. WEEE.

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere.

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Borgere og grundejere i Vejen Kommune er forpligtet til at undersøge deres bygninger for problematiske stoffer inden nedrivning/renovering.

Indsamling af genanvendeligt bygge- og anlægsaffald er organiseret som en bringeordning, og det kan i mindre mængder afleveres på Vejen Kommunes genbrugspladser.

Større mængder bygge- og anlægsaffald fra private husstande skal for egen regning håndteres og bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

Anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald fra renoveringer og nedrivninger skal anmeldes til kommunen på www.bygningsaffald.dk, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis:

 • Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger
  eller anlæg eller dele heraf, frembringer mere end 1 ton affald.
 • Der er sket udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til
  udgangen af 1977.


Anvisning

Forbrændingsegnet byggeaffald anvises til Vejen Omlasteplads.

Deponeringsegnet anvises til Deponi Syd.

Farligt affald anvises til Fortum Waste Solutions.

På Vejen Kommunes hjemmeside kan du læse mere om bygge- og anlægsaffald.

§27 Ordning for asbest og eternitaffald

§27.1 Hvor findes asbest

Asbest er sundhedsskadeligt ved indånding.

Asbest er brugt i byggematerialer, bl.a. som klæb under gulve, fliser og klinker, samt i loftsplader, tagplader og isoleringsmateriale til f.eks. teknisk isolering af rør.

Da det ikke umiddelbart er muligt at skelne asbestholdige og ikke-asbestholdige plader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader i affaldsordningen.

På Vejen Kommunes hjemmeside kan du læse mere om bygge- og anlægsaffald.

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for kommunens borgere og grundejere.

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning etableret som en hente- og bringeordning.

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på aflevering til godkendt deponeringsanlæg (Deponi Syd).

Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt og må derfor ikke genbruges, genanvendes eller afbrændes.

Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Henteordning

Henteordningen er organiseret således, at det er muligt at få afhentet asbest- og eternitaffald på ejendommen, hvorpå det køres direkte til godkendt deponi. Affaldet skal være emballeret i bigbags, der kan bestilles på Vejen Kommunes hjemmeside.

Der opkræves særskilt gebyr for henteordningen.

Ordningen er en forsøgsordning og vil blive evalueret i ultimo 2021, med mulighed for forlængelse.

Yderligere information findes på kommunens hjemmeside.

Bringeordning

Der kan afleveres op til 10 plader pr. dag på kommunens genbrugspladser. Hele plader må afleveres, mens knust/støvende asbestaffald skal dobbeltemballeres. Se også § 21.3.

§28 Husstandsnær indsamling

Husstandsindsamling

For en-familieboliger gælder, at der ved hver husstand skal placeres faste beholdere.
Denne hovedregel anvendes ved alle de boligtyper, hvor praktiske og logistiske forhold giver
mulighed for det.

Husstandsnær indsamling

Såfremt praktiske eller logistiske forhold ikke giver mulighed for husstandsindsamling, kan
der etableres fælles løsninger (husstandsnær indsamling). Ved fælles løsninger sker
indsamling af affald fra flere boliger i beholdere placeret i umiddelbar nærhed af boligerne:

 • Ved etageboliger, rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner skal fast
  indsamlingsmateriel så vidt muligt placeres sådan, at beholdere er tilgængelige i
  umiddelbar nærhed fra boligen, dvs. kort gåafstand.
 • Ved fritidsboliger skal fast indsamlingsmateriel placeres sådan, at beholderne så vidt
  muligt er tilgængelige i rimelig gåafstand fra boligen.

Grundejerne skal indgå en skriftlig aftale, og det skal klart fremgå, hvilken grundejer der er ansvarlig for fællesskabets affaldsordning.

Husstandsnære indsamlingsordninger skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Vejen Kommune.

Nedgravede affaldsløsninger

Boligforeninger, grundejerforeninger, boligselskaber og lignende kan etablere nedgravede affaldsløsninger til husholdningsaffald. Brugerne anskaffer selv beholderne og står for etableringen, herunder samtlige udgifter til indkøb, etablering, vedligeholdelse mm.

Vejen Kommune skal godkende beholderne og placeringen.

Ved etablering af nedgravede affaldscontainere skal de gældende krav for området opfyldes. Gældende krav fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside.

§29 Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald i ejendomme med både husholdninger og erhverv

§29.1 Hvad er genanvendeligt affald

Ved genanvendeligt affald omfattet af denne ordning forstås:

 • Madaffald
 • Papiraffald
 • Papaffald
 • Glasaffald
 • Metalaffald
 • Plastaffald

Disse fraktioner er beskrevet i dette regulativ, §10-§15.

Det genanvendelige affald skal sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om affald, bilag 6.

Yderligere information findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

§29.2 Hvem gælder ordningen for

Vejen Kommune tilbyder at virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og erhverv, kan omfattes af henteordningen for sorteret, genanvendeligt affald. Ordningen er for mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger.

Vejen Kommune afgør, om virksomheder kan omfattes af ordningen.

§29.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for indsamling af sorteret, genanvendeligt affald er en henteordning. Ordningen er møntet på husholdninger, men virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan som nævnt ovenfor, omfattes af denne ordning.

Der udleveres ikke beholdere til både husholdning og virksomhed. Virksomheden skal benytte de affaldsbeholdere, som er leveret til husholdningen.

Gebyrer for deltagelse i ordningen opkræves via husholdningen, hvilket i praksis vil sige over ejendomsskattebilletten.

§29.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af Vejen Kommune anviste beholdere til genanvendeligt affald.

Vejen Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør det, stille yderligere krav til beholdere.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Vejen Kommune træffer til sikring af beholdere.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.

Det fremgår af Vejen Kommunes hjemmeside, hvilke beholdere, der kan benyttes.

§29.5 Kapacitet af beholdere

Vejen Kommune afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Vejen Kommune efter forudgående skriftlig advarsel:

 • Ændre beholderstørrelsen eller tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning
  undgås eller
 • Afvise at virksomheden kan indgå i ordningen.


Grundejeren har ansvaret for, at der på den enkelte ejendom altid er tilstrækkelig beholderkapacitet, så overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Hvis lejere gentagne gange bemærker, at affaldsbeholdere er overfyldte, skal de rette henvendelse til grundejeren med henblik på at anskaffe en større beholder.

§29.6 Anbringelse af beholdere

Beholderne skal anbringe beholdere på en fast plads (standplads) således, at Arbejdstilsynets krav til adgangsveje overholdes.

Hvis beholderne er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejere, borgere eller institutionen/virksomheden sørge for, at adgangsvejene bringes i orden. Alternativt kræver Vejen Kommune, at beholderne stilles frem til skel inden tømning.

Beholderne skal være synlige og let tilgængelige for renovatøren. Beholderne skal sættes frem til standplads eller skel inden kl. 07.00 på tømningsdagen. Beholder med mad-/restaffald skal dog sættes frem til standplads eller skel inden kl. 05.30 på tømningsdagen.

Indsamlingen sker efter princippet fra standplads til standplads. Det vil sige, at beholdere tømmes og afleveres på samme sted.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, f.eks. på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve, at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

For at tilgodese renovatørens arbejdsmiljø efterlades 4-hjulede containere med hjulene låst.

2-hjulede beholdere stilles med håndtagene ud mod adgangsvejen.

Vejen Kommune kan fastsætte yderligere regler vedrørende placering af beholdere.

§29.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Madaffald kommes i de udleverede poser, som skal lukkes inden de lægges i beholderen for madaffald.

§29.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at renholde beholdere.

Hvis beholdere ikke rengøres forsvarligt, kan Vejen Kommune lade det ske for grundejerens regning.

§29.9 Afhentning af sorteret, genanvendeligt affald

Afhentning af sorteret, genanvendeligt affald følger tømningsterminer for husholdninger:

 • Beholder med madaffald har 14. dages tømning med ugetømning som tilvalg.
 • Øvrige genanvendelige fraktioner hentes som udgangspunkt hver 4. uge i fast
  ruteindsamling.

Andre tømningsfrekvenser kan fastsættes af Vejen Kommune efter en konkret vurdering.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00, dog tømmes beholder for madaffald i tidsrummet kl. 05.30-17.00. I særlige tilfælde kan tømning ske på andre tidspunkter, dog kun efter skriftlig aftale med Vejen Kommune.

Helligdage samt vejrlig kan forårsage forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt.

Information herom gives digitalt, bl.a. ved annoncering på Vejen Kommunes hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor affaldet ikke afhentes, f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Vejen Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette medfører reduktion i affaldsgebyret.

 

§30 Forsøgsordninger

Vejen Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningerne for husholdningsaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dette affald. Det kan for eksempel besluttes, at visse dele af affaldet skal opsamles adskilt fra det øvrige affald.

Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særlige affaldsbeholdere, skal borgerne benytte disse og følge eventuelle regler for benyttelsen.

Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af de nødvendige affaldsbeholdere.

Derudover kan der være tale om forsøgsordninger, som har til formål at optimere affaldshåndteringen, f.eks. med det formål at højne den reelle genanvendelse af affaldet.

Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf.

§31 Afbrænding

Generelt er afbrænding i Vejen Kommune ikke tilladt med undtagelse af hyggebål (spejderbål
og lignende) samt Sankt Hans bål den 23. juni om aftenen. Her er det tilladt at afbrænde rent
træ, grene og kviste.

Ovenstående gælder for alle private borgere og grundejere i Vejen Kommune.

I forbindelse med afbrænding gøres opmærksom på brandmyndighedernes afstandsregler ved afbrænding. Gældende brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys varmekilder m.v. skal i øvrigt overholdes ved enhver afbrænding.

Afbrænding skal foregå uden gener for omgivelserne.

Det er ikke tilladt at afbrænde affald. Affald er f.eks. imprægneret træ, træ med maling, alle typer træpaller, masonitplader, flamingo, møbler, husholdningslignende affald, metal, glas.