Visitationsprocedure til STU 2021-202

Målgruppe for indstilling

Forud for en indstilling til STU skal andre uddannelsesmuligheder være undersøgt, herunder også ordinæruddannelse med støtte. En indstilling til STU må anses for at være sidste mulighed for at den unge kan tage en ungdomsuddannelse. Vejledningen om uddannelse ydes af Vejledning Vejen.

Formålet med uddannelsen er, jf. LBK nr. 610:

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Den unge skal være motiveret for at ansøge om en STU og skal deltage aktivt i sit forløb. Deltager den unge ikke aktivt, kan forløbet afbrydes, jf. §8 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan afbryde den unges ungdomsuddannelse, hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsesforløbet.

Unge som for mere 12 måneder siden har fået bevilget et STU forløb, men ikke påbegyndt uddannelsen, skal jf. kvalitetsstandarden for STU I Vejen Kommune indstilles på ny.

Unge, der ønsker at genoptage deres STU forløb efter en pause, skal indstilles på ny.

Ved ønske om forlængelse af STU indstilles sagen til visitationsudvalget.

Indstilling

Der udarbejdes en indstilling til STU i samarbejde med STU vejlederen ved Vejledning Vejen. Indstillingen udarbejdes på baggrund af en samtale med den unge. Vejlederen kan ikke målgruppevurdere den unge til at være berettiget en STU, men alene vejlede i processen.

I Indstillingen har den unge mulighed for at ønske et særligt undervisningstilbud. 

Sammen med indstillingen indsendes:

 • Nyeste PPV på den unge
 • Udtalelser eller status fra nuværende undervisningstilbud, herunder faglig status
 • Børnefaglig undersøgelse, handleplan mm. fra Børn og Ungeenheden
 • Relevante oplysninger fra Handicap og Psykiatri
 • Relevante oplysninger fra f.eks. Jobcenter, BUPA og øvrige

Det samlede materiale indsendes til visitation0-18@vejen.dk 14 dage før visitationsmødet.

Visitationsudvalg

Visitationsudvalget til STU består af:

 • Specialpædagogisk konsulent ved Skoler, Kultur & Fritid
 • Ledende psykolog ved Psykologenheden, Børn og Familie
 • Afdelingsleder ved Børn og Ungeenheden, Børn og Familie
 • Leder af Myndig, Handicap og Psykiatri
 • Leder af UngVejen, Skoler, Kultur og Fritid
 • Leder af Team Job, Aktiv og Unge, Jobcenteret
 • STU vejleder ved Vejledning Vejen

Visitationsudvalgets opgave

På baggrund af de modtagne indstillinger, udarbejdes en dagsorden, som udgives 7 dage før visitationsmødet.

Visitationsudvalget træffer beslutning om hvorvidt en elev er omfattet af STU lovgivningen og derved berettiget et STU forløb eller om der gives afslag.

Ved en visitation skal der tages stilling til undervisningstilbud samt kørsel.

Ved afslag skal visitationsudvalget pege på alternativer til STU for den unge. Den unge modtager afslaget i sin E-boks med en tilhørende klagevejledning.

Visitationsudvalget behandler alene undervisningstilbud og behandler derfor ikke evt. ønske om bo-del.

Unge der er bevilget et STU forløb for over 12 måneder siden, med ikke påbegyndt behandles på ny i visitationsudvalg.

Vigtige datoer

 

Visitations dato Deadline for indstilling
28.10.2021 14.10.2021
24.02.2022 10.02.2022
11.05.2022 27.04.2022