Visitationsprocedure til specialpædagogisk bistand skoleår 2021-2022

Hvem kan visiteres til specialpædagogisk tilbud?
 • Børn der er født med et handicap af en sådan karakter, at der er behov for specialpædagogisk bistand for at kunne sikre en optimal udvikling for barnet.

 • Børn hvor lederen, efter de professionelles arbejde med Vejen

        Kommunes handlestrategi Trivselshjulet, vurderer at det ikke længere er hensigtsmæssigt at inkludere            barnet i almenområdet.

 • Børn, der kommer fra andre kommuner, hvor de var visiterede til et specialpædagogisk skoletilbud. De skal have et lignende tilbud, når de flytter til Vejen Kommune.
Hvad skal skolen gøre, når en elev skal visiteres til specialpædagogisk tilbud?
 • Det er skolelederen på barnets distriktsskole, der indstiller barnet til et specialpædagogisk skoletilbud.

 

 • Går barnet på en friskole, skal skolelederen på friskolen kontakte skolelederen på barnets distriktsskole, da distriktsskolelederen er den eneste, der kan indstille et barn til specialpædagogisk skoletilbud. Friskolen skal inddrage distriktsskolen allerede i udviklingsarbejdet før udarbejdelse af PPV og indstilling til visitation.

 

 • Hvis et barn, jf. frit skolevalg, går på en anden skole end distriktsskolen, er der skolen, barnet er indmeldt på der indstiller til visitation.

 

 • Lederen skal sikre sig, at der er arbejdet efter Handleguiden med henblik på tværfaglige løsninger omkring et barns mistrivsel. I forbindelse med Handleguiden oprettes der tidligt i forløbet en indsatsplan på barnet og teamets tiltag, som sendes med indstillingen til visitation.

 

 • Den specialpædagogiske konsulent inddrages i sagen i forbindelse med det fælles faglige forebyggelsesmøde, hvis skolelederen vurderer, at skolen har svært ved at imødekomme elevens støttebehov.

 

 • Forældrene skal være inddraget i hele processen op til en indstilling til et specialpædagogisk tilbud og indstillingen skal udfyldes sammen med forældrene.

 

 • Der skal, inden en visitation kan finde sted, foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) (jf. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt         Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen)

 

 • Sagen vendes en sidste gang med den specialpædagogiske konsulent.

 

 • Skemaet for indstilling til specialpædagogisk bistand udfyldes elektronisk og underskrives af lederen, psykologen, der er tilknyttet institutionen og forældrene. Skemaet sendes til visitation0-18@vejen.dk - skemaet ligger på laeringforalle.nu.

 

 • Den udarbejdede PPV og indsatsplanen, som beskriver de tværfaglige indsatser sendes med.
Visitationsproceduren i Skoler, Kultur & Fritid og Børn & Familie

Det er visitationsudvalget, der peger på relevant specialpædagogisk tilbud. Visitationsudvalget består af:

 

 • Skolelederen på distriktsskole
 • Specialpædagogisk konsulent
 • Leder af Psykologenheden
 • Distriktsskolens psykolog
 • I nogle sager kan andre relevante fagpersoner inviteres med

 

Efterfølgende vil forældre modtage brev i deres e-boks, med besked om, hvilket tilbud eleven tilbydes. I brevet er der en klagevejledning til forældrene, såfremt de er uenige i skoleplaceringen. Brevet sendes også til modtagende og afgivende skole samt Psykologenheden.

Opstart i specialklasserne for elever der går på en almenskole

Hvis eleven visiteres til et skoletilbud på Centeret på Højmarkskolen eller Centret på Østerbyskolen er der skoleopstart to gange om året. 

Der skal altid afholdes et møde mellem afgivende og modtagende skole. Det er modtagende skole, der inviterer til et møde efter den skriftlige meddelelse om tilbud i specialklasse. Er barnet skolestartende, inviteres relevant personale fra daginstitutionen med. Dette aftales i samarbejde med lederen af dagtilbuddet. 

På mødet deltager skolelederen, psykologen og personalet fra modtagende og afgivende skole samt forældrene.

På mødet skal der arbejdes på elevens muligheder for fortsat kontakt til stamklassen på afgivende skole.

For nogle elever vil det være muligt i løbet af et kortere eller længere tid, at komme tilbage til almendelen. Derfor er det uhyre vigtigt fra starten, at der etableres et samarbejde mellem afgivende og modtagende skole. Her kan Trivselskonsulenterne inddrages.

Opstart for børn der går i børnehave og som ved skolestart skal i et specialpædagogisk skoletilbud
 • Hvis et barn i børnehaven vurderes at have brug for et specialpædagogisk tilbud, er det lederen af dagtilbuddets ansvar at sætte processen i gang. De børn, der er tilknyttet specialtilbuddet i Sløjfen skal følge samme procedure for indstilling. Her er det lederen af Sløjfen der er ansvarlig for det.

 

 • Lederen af dagtilbuddet skal sikre sig, at der er arbejdet efter Handleguiden med henblik på tværfaglige løsninger omkring et barns mistrivsel. I forbindelse med Handleguiden oprettes der tidligt i forløbet en indsatsplan på barnet og teamets tiltag, som sendes med indstillingen til visitation.

 

 • Lederen af dagtilbuddet kontakter skolelederen og den specialpædagogiske konsulent, og sætter dem grundigt ind i sagen. Hvis skolelederen mener, det er en opgave, der ikke kan løses i almendelen, indkalder lederen af dagtilbuddet til et møde.

 

 • På mødet deltager ledelsen fra børnehaven og skolen, en pædagog fra barnets gruppe og/eller en ressourcepædagog, psykologen der er tilknyttet dagtilbuddet og forældrene.

 

 • På mødet gives en grundig beskrivelse af institutionens arbejde med barnet samt en beskrivelse af barnet ud fra test og undersøgelser.

 

 • Skemaet for indstilling til specialpædagogisk bistand udfyldes af daginstitutionen og underskrives af skolelederen, psykologen, der er tilknyttet daginstitutionen samt forældrene. Skemaet sendes til visitation0-18@vejen.dk - skemaet ligger på laeringforalle.nu

 

 • Den udarbejdede PPV og indsatsplanen, som beskriver de tværfaglige indsatser sendes med.
Visitation af skolestarter

Det er visitationsudvalget, der peger på relevant specialpædagogisk tilbud. Visitationsudvalget består af:

 • Distriktsskolelederen
 • Specialpædagogisk konsulent
 • Leder af Psykologenheden
 • Leder af Sløjfen
 • Psykolog ved Sløjfen
 • I nogle sager kan andre relevante fagpersoner inviteres med
Hvad skal forældrene orienteres skriftligt om i forhold til lovgivningen?

Forældrene skal medvirke centralt i hele forløbet vedrørende iværksættelse af specialpædagogisk bistand for deres børn. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger til Psykologenheden, om den pædagogisk-psykologiske vurdering (PPV) og om beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand. 

Desuden skal forældrene informeres om klagemuligheder i forhold til den tildelte støtte. Endelig følger forældrene elevens skolegang via elevplanen. Elevplanen skal indgå som grundlag for, hvordan skolen og forældrene kan samarbejde om elevens skolegang. Formålet er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse, herunder den løbende evaluering i forhold til fagene, ligesom fravigelser og fritagelser i forhold til test og afgangsprøver kan medtages i elevplanen.

Reglerne om specialundervisning i Bekendtgørelse nr. 380 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand siger, at skolens leder en gang om året skal tage stilling til, om specialundervisningen skal fortsætte, ændres eller ophøre. I Vejen Kommune finder dette sted i december. Der skal ligge en vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og beslutningen skal ske i samråd med forældrene, idet deres ønsker i videst muligt omfang skal følges. 

Hvad sker der, hvis forældrene er uenige i skoleplaceringen?

Vejen Kommune vil arbejde på at imødekomme forældrenes ønske i forhold til skoletilbud af deres børn. Skulle det ske, at forældrene ikke er enige i afgørelsen, har de mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Det skal ske inden 4 uger efter, at skolelederen har meddelt, hvad der tilbydes. I Vejen Kommune sender Skole, Kultur og Fritid visitationsbrev eller afslag ud efter beslutningen om et nyt skoletilbud er taget eller i forbindelse med den årlige revisitering. Brevet skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Klagen skal sendes via Vejen Kommune som har mulighed for at genvurdere afgørelsen. Reglerne for klageadgang står i Bekendtgørelsens kapitel 9. Der findes mere materiale om klagegangen på Ankestyrelsens hjemmeside under Klagenævnet for Specialundervisning. Det er den specialpædagogiske konsulent, der i samarbejde med skolelederen, indsender klagesagen til Klagenævnet for Specialundervisning.

Revisitation

Elever i Vejen Kommunes specialpædagogiske skoletilbud tages op én gang årligt til revisitation. Udvalget til revisitation er bestående af:

 • Skoleleder på distriktsskolen
 • Specialpædagogisk konsulent
 • Leder af Psykologenheden
 • Afdelingsleder på elevens specialtilbud
 • Psykolog tilhørende elevens specialtilbud
 • I nogle sager kan andre relevante fagpersoner inviteres med

Forud for revisitationen har de specialpædagogiske skoletilbud indsendt nyeste elevplan samt evt. en PPV.

Vejen Kommunes specialpædagogiske tilbud

Specialpædagogisk Dagtilbud Sløjfen

Er et tilbud for børn med vidtgående vanskeligheder. Her er der plads til 14 børn.

Der er udarbejdet en procesplan for at sikre kvaliteten og samarbejdet i barnets overgang fra det specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen til Centret på Østerbycentret. Procesplanen beskriver, hvilke aktiviteter/møder der skal ske hvornår, hvor og hvem der er ansvarlig.

Som forældre vil man blive inddraget i statusmøder og overleveringsmøder samt løbende blive informeret om barnets overgang.

Ledelsen fra Sløjfen og Centeret på Østerbyskolen samarbejder og evaluerer løbende for hermed at opnå en optimal og glidende overgang for både barn og forældre. Procesplanen findes på kommunens hjemmeside.

Specialpædagogisk Dagtilbud Sløjfen 

Østre Alle 23

6650 Brørup 

Telefon: 79 96 53 16 

Leder: Katrine Møller Pedersen

Tlf.: 2049 9819

kmpe@vejen.dk

 

Centeret Østerbyskolen:

Her går børn med behov for høj grad af voksenkonktakt og der er plads til ca. 100 elever. 

Tilbuddet gives til elever, der har generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder. Det er et specialpædagogisk tilbud, som kan håndtere svære kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Til stedet er tilknyttet ekstra fysioterapeut, ergoterapeut samt tale/hørekonsulent. Det er muligt at gå i SFO fra 0-10. klasse.

Centret Østerbyskolen 

Østre Alle 92B 

6600 Vejen

Telefon:79965590

Afdelingsleder: Liselotte Kyhn

Tlf.:2558 4002

liky@vejen.dk 

Afdelingsleder: Bjarne Kjær Gammelgaard

Tlf.: 24344318

BKG@vejen.dk

 

 

Centeret Højmarkskolen:

Her går børn med særligt behov for guidning og der er plads til ca. 90 elever.

Det er et specialpædagogisk tilbud, som kan tilbyde meget struktur og guidning af eleverne. Det er muligt at gå i SFO fra 0.-5. klasse.

Centeret Højmarkskolen

Højmarksvej 16,

6670 Holsted

Konst. Afdelingsleder: Jacob Michelsen

Tlf.: 21320512

jacmi@vejen.dk

Nyttig information

Transport til specialklasse

Bevilling til kørsel til specialpædagogiske tilbud gives som udgangspunkt for et skoleår eller den resterende del af et skoleår. Bevillingen skal revurderes én gang årligt i november/december måned. 

Det specialpædagogiske tilbud visiterer eleven til kørsel ud fra gældende kvalitetsstandard for kørsel til specialtilbud.

Afgørelsen om kørselsbehov og kørselstype foretages af det enkelte specialcenter og tager udgangspunkt i en individuel vurdering af elevens kørselsbehov i forhold til alder, modenhed, handicap, bopæl, evne til at vente, evne til at skifte befordringsform, at være sammen med andre m.m. Afgørelsen sker i tæt samråd med elevens forældre.

Den bevilligede kørsel iværksættes af Kørselskontoret, og der kan derfor ikke etables en ny kørselsordning uden Kørselskontorets godkendelse.

SFO og specialtilbud

I forbindelse med visitationen til specialpædagogiske tilbud er der mulighed for at forældrene kan tilmelde sig SFO. På Højmarkskolen tilbydes der i SFO fra 0. kl. - 5. kl. og på Østerbyskolen er der mulighed for SFO på alle klassetrin. Et barn, som er visiteret til specialpædagogisk tilbud, kan også fortsætte sin SFO på den almenskole, som barnet er visiteret fra, hvis det vurderes, at det er bedst for barnet.

Der er almindelig betaling på en plads i SFO.

  

Kontakt til Skole, Kultur og Fritid

Administrativ medarbejder

Birgit Madsen bima@vejen.dk

7996 6284

 

Specialpædagogisk konsulent

Stella Hoff Bruun

sthb@vejen.dk

30586372

Vigtige datoer

Visitation til specialpædagogisk skoletilbud

Visitations dato Opstart Deadline for indstilling
27.10.2021 01.01.2022 13.10.2021

Visitation af skolestarter

Visitations dato Opstart Deadline for indstilling
25.01.2022 01.08.2022 11.01.2022

Elevplaner

Planer Dato
Det specialpædagogiske tilbuds deadline for indsendelse af elevplaner i forbindelse med revisitation til visitation0-18@vejen.dk 15.10.2021
Distriktsskolerne kan forvente at modtage elevernes elevplaner senest 29.10.2021

Revisitation af elever i specialpædagogisk skoletilbud

Dato Skoletilbud

07.12.2021

 

 

 

 

Glejbjerg Børnecenter

Føvling Børnecenter

Højmarkskolen

Gesten Børnecenter

Bække Skole

10.12.2021

 

Rødding Skole

Jels Skole

13.12.2021

 

 

Askov-Malt Skole

Skodborg

Grønvangskolen

15.12.2021

Friskolen Helios

17.12.2021

 

 

 

Holmeå Børnecenter

Brørupskolen

Andst Børnecenter

Østerbyskolen

20.12.2021

Andre kommuner