Tosprogede børn

Et tosproget barn defineres ved børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem mødet med dagtilbud eller skole, lærer dansk.

Tosprogede småbørn - 0 til 6 år: 

Sprogstimulering: 

Ifølge dagtilbudslovens § 11 og 12 gives tosprogede småbørn, der ikke er påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelsen af dansk, hvis de efter sagkyndig vurdering har behov herfor.

  • Alle tosprogede småbørn sprogvurderes, som alle børn bliver det, i børnehaven når de er 3 år og 5 år.
  • Der udarbejdes en handleplan og tildeles timer til støtte af dansksprogstilegnelsen, hvis der er behov for det.
  • Barnet sprogstimuleres i dets dagtilbud af kompetent pædagogisk personale

Sprog:

  • Tosprogede småbørn i Danmark har brug for at lære at beherske det danske sprog, ligesom de har brug for at beherske deres modersmål.
  • Modersmålet er barnets sproglige fundament, og det sprog barnet møder tidligst i livet.
  • Det er af stor vigtighed at barnet lærer at beherske modersmålet aldersvarende, og at barnets forældre bliver ved med at varetage denne udvikling.

 
Det er en stor hjælp for barnets sproglige udvikling, at forældrene bakker op om den sprogstimulering der foregår i dagtilbuddet, ved at snakke med barnet om dets dagligdag - gerne på modersmålet.

Barnet har herved mulighed for at trække på allerede kendte erfaringer, og at koble de danske ord med allerede kendte ord på modersmålet.

Det er ligeledes en stor hjælp for barnet, at forældrene synger hjemlandets børnesange - læser eller fortæller på modersmålet, fx historier fra dengang mor og far var små.

På biblioteket kan der lånes bøger på mange forskellige sprog - både som institution og som privatperson.

Tosprogede børn og unge - 6 til 18 år: 

Tosprogede børn og unge i folkeskolen har ret til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, hvis det vurderes, at der er et behov. Skolens læsevejleder tester eleven en gang årligt (typisk i det tidlige forår), hvorefter der kan søges ressourcer fra Dagtilbud og Skole (Vejen Kommune) til støtte i det efterfølgende skoleår.

Er der tosprogede elever i en klasse, er læreren desuden forpligtet på at integrere de fælles mål for dansk som andetsprog i undervisningen. Ligeledes er der i alle folkeskolens obligatoriske fag indskrevet sproglige mål, som er en del af fagundervisningen.

Læs mere om den sproglig udvikling som tværgående tema på EMU.