Visitations- og bookingregler

Visitationsregler for den kommunale dagpleje

På denne side kan du læse om regler for at få dit barn skrevet op til kommunens dagtilbud.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato. 
Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgningsdato. Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.
Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge

  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger

  • barnet har søskende i samme dagtilbud.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske. 
Pasningsgaranti

Vejen Kommune har pasningsgaranti, der gælder til en plads i et af kommunens dagtilbud og omfatter børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Booking af plads i dagtilbud kan ske fra det tidspunkt, barnet får et CPR-nummer.

Et barn kan tidligst få en plads den 1. i måneden efter det er blevet 26 uger. Er der pasnings-behov tidligere, skal Pladsanvisningen kontaktes.

Booking af plads til dagtilbud sker som fra Vejen Kommunes Digitale pladsanvisning.

Booking af plads til dagtilbud skal ske senest to hverdage før start.

Udmeldelse

Udmeldelsesfristen er løbende måned + en måned.

Ændring / fortrydelse af en booket plads

Ved ændring eller fortrydelse af en booket plads skal man være opmærksom på, at her gælder samme opsigelsesfrist som ved udmeldelse.

Booking til børnehave

Barnet kan optages i børnehave fra den 1. i måneden efter, at barnet er 2 år og 9 måneder.

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Et barn udmeldes automatisk fra dagplejen ved udgangen af den måned, hvor barnet er 2 år og 9 måneder. Det er nødvendigt at booke en plads i en børnehave via Booking

Integreret institution

Vejen Kommune har integrerede institutioner for børn i alderen 26 uger til skolestart og ingen institutioner kun med vuggestue. Har du booket en plads i en integreret institution fra barnet er vuggestuebarn til skolestart, bliver barnet automatisk overført til børnehavedelen, måneden efter barnet er 2 år og 9 måneder. Ønskes barnet kun optaget i vuggestuen, kan forældre nø-jes med at booke denne periode.

Overgang fra børnehave til skole/SFO

Et barn udmeldes automatisk fra børnehaven den 1. april det år, hvor barnet fylder 6 år. Skal barnet gå i en skole med rullende skolestart oplyses dette til Pladsanvisningen, der som udgangspunkt ændrer stopdatoen til 1. august

Pladser, som administreres af Pladsanvisningen

Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, fx:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Særlige sociale forhold

For at blive tildelt en af de pladser, der er reserveret af Pladsanvisningen, kræves der en hen-visning fra en socialrådgiver eller en anbefaling fra Sundhedsplejen og eller det personale, der kender barnet. I samarbejde med forældrene tager den fagprofessionelle kontakt til visitationen. Tildelingen sker altid i samarbejde med Pladsanvisningen

Søskendefordel

Søskende har den søskendefordel, at søskende får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads i en ønsket institution efter opskrivningsdatoen. Kriterierne er, at pladsen matcher barnets indmeldelsesdato og at søskende er indmeldt i samme institution i mindst en måned.

Der er ikke mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen.

Prioritering på Ønskelisten

Ønskelisten er en mulighed for at skrive sig op til en plads i et bestemt dagtilbud, selvom du har booket et andet tilbud til dit barn. På ønskelisten er det muligt at ønske plads i fire institu-tioner.

Prioriteringen fra Ønskelisten sker ud fra følgende principper:

  • Børn vi tager særligt hensyn til

  • Søskendefordel i forhold til behovsdato

  • Dato for opskrivning på ønskeliste

Børn med bopæl i andre kommuner

Bor barnet i en anden kommune på opskrivningstidspunktet, kan forældrene ikke booke en plads eller skrive sig på Ønskelisten.

Forældrene skal kontakte Pladsanvisningen for at få en plads.

Tilkøb af udvidet åbningstid

Når der er booket en plads i et dagtilbud vil der være mulighed for at tilkøbe udvidet åbningstid i de institutioner, der tilbyder dette.

Udvidet åbningstid kan tilkøbes i tidsrum 05.30 – 06.15 og 17.00 – 18.00 (16.00 – 17.00 om fredagen)

Til pladser med udvidet åbningstid er der en særskilt takst, og ved indmeldelse er der en bindingsperiode på seks måneder.