Pladsanvisning /booking

Vejen Kommunes pladsanvisning-online giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, 
- at skrive dit barn op til dagpleje
- at se, hvor dit barn er på venteliste til dagpleje 
- at orientere dig om dit barns daginstitution 

Klik her for at komme til den digitale pladsanvisning 

Sådan kommer du i gang

Du skal ikke logge på, hvis du vil orientere dig om institutionernes dagtilbud og ventelisterne, skrive dit barn op til en plads eller beregne din betaling. 
Men i det øjeblik dit barn er skrevet på venteliste, og du vil ændre dine ønsker, så skal du logge på med NemID.

Fra 1.1.2019 ændres rækkefølgen for tildeling af plads i dagtilbud. Nye regler i Dagtilbudsloven betyder, at alle børn tildeles plads efter anciennitet. Det medfører ingen ændring i dagpleje og vuggestue. 

Plads i børnehave er til og med 2018 visiteret efter alder i Vejen Kommune, og ændres til efter anciennitet fra 2019.

Du kan få yderligere oplysninger hos Pladsanvisningen, tlf. 79 96 63 31 / 79 96 63 37 eller via e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk

Nyt system til booking af plads i børnehave, integreret institution og børnecenter på vej

Vejen Kommune lancerer en ny digital selvbetjeningsløsning, hvor du som forældre selv booker plads til dit barn.

Fra tirsdag den 1. januar 2019 kan du ikke længere logge på den digitale pladsanvisning for at skrive dit barn op til en plads i børnehave, integreret institution og børnecenter i Vejen Kommune. Med indførslen af et nyt bookingsystem giver vi dig fri mulighed for selv at booke en plads på tværs af hele kommunen. Er den ønskede plads ikke ledig, har du mulighed for opskrivning på en ønskeliste. Du vil automatisk modtage et pladstilbud, hvis der bliver en ledig plads svarende til den periode dit barn har brug for pladsen.

I første omgang er det alle kommunens børnehaver, integrerede institutioner og børnecentre, der kan bookes. I løbet af 2019 forventes det, at dagplejen også overgår til booking.

I overgangen til det nye system sætter vi alle nye opskrivninger på pause. Det betyder, at du fra den 1. januar 2019 og frem til den 17. februar ikke kan skrive dit barn op til en plads i børnehave, integreret institution og børnecenter.

Alle forældre, som har børn på ventelisten til børnehave, integreret institution og børnecenter, vil modtage et pladstilbud efter den 1. januar 2019. Børn, der står til omplacering, vil kun modtage pladstilbud, hvis der er en plads ledig, ellers overføres ønsket om omplacering til ønskelisten i det nye system.

Den 18. februar åbner bookingsystemet, og du har nu mulighed for selv at booke den plads, du ønsker.

Vi har nedenfor samlet svarene på en række af de oftest stillede spørgsmål til overgangsfasen og det nye bookingsystem generelt.

Visitationsregler til dagpleje

På denne side kan du læse om regler for at få dit barn skrevet op til kommunens dagtilbud.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato. 

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgningsdato. Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.
Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge

  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger

  • barnet har søskende i samme dagtilbud.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske. 
Bookingregler

Pasningsgaranti

Vejen Kommune har pasningsgaranti, der gælder til en plads i et af kommunens dagtilbud og omfatter børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. 

Booking af plads i dagtilbud kan ske fra det tidspunkt, barnet får et CPR-nummer.

Et barn kan tidligst få en plads den 1. i måneden efter det er blevet 26 uger. Er der pasningsbehov tidligere, skal Pladsanvisningen kontaktes. 

Booking af plads til dagtilbud sker som udgangspunkt fra Vejen Kommunes hjemmeside i Booking.

Booking af plads til dagtilbud skal ske senest to hverdage før start.

Tilbud om plads

Booking tilbyder automatisk plads i et dagtilbud så tæt på bopælen som muligt.

Udmeldelse

Udmeldelsesfristen er løbende måned + en måned.

Ændring / fortrydelse af en booket plads

Ved ændring eller fortrydelse af en booket plads skal man være opmærksom på, at her gælder samme opsigelsesfrist som ved udmeldelse.

Booking til børnehave

Barnet kan optages i børnehave fra den 1. i måneden efter, at barnet er 2 år og 9 måneder. 

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Et barn udmeldes automatisk fra dagplejen ved udgangen af den måned, hvor barnet er 2 år og 9 måneder. Det er nødvendigt at booke en plads i en børnehave via Booking.

I en integreret institution bliver barnet automatisk overført til børnehavedelen, måneden efter det er 2 år og 9 måneder.

Overgang fra børnehave til skole/SFO

Et barn udmeldes automatisk fra børnehaven den 1. april det år, hvor barnet fylder 6 år. Skal barnet gå i en skole med rullende skolestart oplyses dette til Pladsanvisningen, der som udgangspunkt ændrer stopdatoen til 1. august.
Når datoen for skolestart er kendt, kan forældrene booke en plads i SFO og dermed udmeldes barnet automatisk af børnehaven på den præcise indrulningsdato.

Pladser, som administreres af Pladsanvisningen

Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, fx:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Særlige sociale forhold

For at blive tildelt en af de pladser, der er reserveret af Pladsanvisningen, kræves der en henvisning fra en socialrådgiver eller en anbefaling fra Sundhedsplejen. Tildelingen sker altid i samarbejde med Pladsanvisningen.

Søskendefordel

Søskendefordel betyder, at yngre søskende med samme bopæl som allerede indmeldte børn i en institution, i systemet automatisk får reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er indmeldt i.


Er der flere søskende, gælder det altid den institution, hvor den nærmeste ældre søskende er indmeldt.

Det er dog en forudsætning, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst en måned sammen i institutionen.

Prioritering på Ønskelisten

Ønskelisten er en mulighed for at skrive sig op til en plads i et bestemt dagtilbud, selvom du har booket et andet tilbud til dit barn. På ønskelisten er det muligt at ønske plads i tre institutioner.

Prioriteringen fra Ønskelisten sker ud fra følgende principper:

  • Børn vi tager særligt hensyn til
  • Søskendefordel
  • Dato for opskrivning på ønskeliste

Børn med bopæl i andre kommuner

Bor barnet i en anden kommune på opskrivningstidspunktet, kan forældrene booke en plads eller skrive sig på Ønskelisten på lige fod med forældre, der er bosiddende i Vejen Kommune.

Forældrene skal kontakte Pladsanvisningen for adgang.

Booking af pladser med udvidet åbningstid

Det er muligt at booke en plads med udvidet åbningstid i flere af kommunens institutioner. Pladserne indgår ikke i de forhåndsreserverede pladser, og forældre skal selv booke disse.

Til pladser med udvidet åbningstid er der en særskilt takst, og ved indmeldelse er der en bindingsperiode på seks måneder.

Hvorfor kommer der nyt system?

Vi ønsker at give forældre større medbestemmelse i valg af dagtilbud til deres børn. Med det nye system kan forældre nemt skabe sig et overblik over, hvor og hvornår de kan få en plads til deres barn, og de kan selv booke den plads, de helst vil have – uden at skulle kontakte pladsanvisningen først.

Hvornår kommer det nye system?

Det nye bookingsystem bliver åbnet mandag den 18. februar 2019.

Hvordan kommer systemet til at fungere?

Du kan booke plads til dit barn, så snart barnet har fået et cpr-nummer. Du logger på systemet med dit NemID. Herefter vælger du blandt alle ledige pladser og booker en plads. Du ved med det samme, om du har en plads.

Systemet viser ledige pladser på den behovsdato, du har angivet. Ændrer du behovsdatoen, vil udbuddet af pladser typisk også ændre sig.

Systemet viser samtidig de institutioner, der ikke har ledig plads i den ønskede periode. Er der ikke ledig plads i den institution, du ønsker, kan du skrive dit barn på ønskeliste. Du kan have op til 3 ønsker per barn. Vær opmærksom på, at din anciennitet på ønskeliste regnes fra den dag, du har oprettet dit ønske.

Du kan til hver tid omprioritere dine ønsker og booke på ny.

Du kan logge på det nye system fra computer, tablet og smartphone.

Hvem vil kunne booke institutionsplads?

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, vil kunne booke og ønske plads.

Er der faste datoer for, hvornår et barn kan begynde i børnehave, integreret institution og børnecenter?

Dit barn kan starte i børnehave eller børnecenter til den 1. i måneden. Dit barn kan tidligst starte til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 20.04.2018 = start tidligst 01.02.2021)

Dit barn kan tidligst starte i integreret institution den 1. i måneden efter, det er blevet 26 uger. Ønskes plads før barnet er 26 uger, så kontakt pladsanvisningen. Børn i integreret institution, der starter som vuggestuebarn, kan blive i institutionen indtil skolestart, der skal ikke søges om optagelse i børnehavedelen.

Hvor mange pladser kan jeg booke?

Der er som udgangspunkt ikke begrænsning på antallet af bookinger. Dit barn kan dog kun have én plads ad gangen – du kan altså ikke optage to pladser samtidig. Systemet vil gøre dig opmærksom på, hvis der er overlap mellem dine bookinger.

Hvilke ting skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil flytte mit barn til en anden plads?

Hvis du ønsker at flytte dit barn til en anden plads, skal du være opmærksom på, at din eksisterende plads automatisk frigives til booking, og den kan dermed bookes af en anden forælder. Bookes pladsen af en anden forælder kan du altså ikke fortryde din ombooking og ønske at beholde den eksisterende plads.  

Hvordan håndterer bookingsystemet muligheden for søskendefordel?

Der er ingen mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen. Søskende har alene den fordel, at søskendebørn får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads, og søskendebørnene kan være indmeldt i institutionen sammen i mindst 1 måned.

Mit barn står på venteliste til en specifik plads, bevarer jeg min nuværende anciennitet i det nye system?

Ja, du bevarer din nuværende anciennitet.

Vi lukker ned for det nuværende pladsanvisningssystem mandag den 31. december og tømmer herefter alle ventelister. Det vil vi gøre ved at anvise pladser længere ud i fremtiden, end vi gør i dag.

Står dit barn på venteliste, vil du derfor høre fra pladsanvisningen efter 31. december. Du får brev direkte i din e-Boks. Står dit barn på ventelisten med ønske om omplacering, vil du modtage pladstilbud, hvis der er en plads ledig, ellers overføres ønsket til det nye system.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke får den plads, jeg ønsker til mit barn?

Kan vi ikke tilbyde dit barn en plads i en af de institutioner, du har ønsket, vil vi anvise en anden plads til dit barn. Her kan du acceptere eller afslå.

Afslår du pladsen, så har dit barn ingen plads, men du står fortsat på ventelisten, og dit ønske bliver overført til ønskelisten i det nye system.

Accepterer du pladsen, vil du bliver spurgt, om du ønsker at blive på ventelisten til din 1. og 2. prioritet. Her skal du sige ja, hvis dette ønskes, og ønsket/ønskerne vil bliver overført til det nye system.

Hvad er behovsdato?

Behovsdato er den dato, du ønsker, dit barn skal starte i en institution.

Hvad er anciennitetsdato?

Anciennitetsdato er den dato, du har skrevet dit barn op til en plads i det nuværende system. Fremadrettet vil det være den dato, du skriver dit barn på ønskelisten i bookingsystemet.

Hvad er ønskeliste?

Ønskeliste er det samme som en ventelisten til den enkelte institution. I bookingsystemet vil du få besked i din e-Boks, når der er en plads ledig i den institution, hvor dit barn står på ønskeliste.

Hvordan udmelder jeg mit barn eller annullerer min booking?

Du kan udmelde dit barn og annullere en booket plads via Booking. Udmeldelsesfristen og fristen for at annullere er en måned fra den 1. + løbende måned.

Hvordan booker man til tvillinger?

Tvillinger skal bookes én ad gangen. Kontakt pladsanvisningen hvis dette volder problemer.