Opfølgning på nødpasning

Opfølgning på nødpasning

Regeringens beslutning den 23. marts om at forlænge de nuværende tiltag i indsatsen mod smittespredning af Covid-19 til og med mandag den 13. april forlængede, som bekendt, også lukningen af dagtilbud og skoler.

Vejen Kommune har siden den de oprindelige udmelding etableret nødpasning efter nedenstående kriterier. Disse kriterier er fortsat gældende!
KL har efterfølgende præciseret, at kommunerne også er forpligtet til at stille
nødpasning til rådighed uden for almindelig åbningstid, herunder aften- og nattetimer samt påskedagene. På den baggrund er kriterierne i Vejen Kommune revideret således, at denne mulighed fremgår tydeligt.

Reviderede kriterier for nødpasning i Vejen Kommune:

(Ændringer/tilføjelser i.f.t. eksisterende kriterier er fremhævet med fed skrift)

  • Vejen Kommune fortsætter nødpasning for de 0 – 9 årige børn til og med 3. klasse uanset alder. Børn fra 4. klasse og op forventes at være hjemme
  • Der vil være nødpasning af de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller er på arbejde i den private sektor - eller som, på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder for pasning
  • Aldersbegrænsningen er ikke gældende for børn der er i et visiteret specialtilbud
  • Der er også mulighed for nødpasning af børn over 9 år, hvis de har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
  • Der vil blive etableret nødpasning i alle vores institutioner: dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler.
  • Der vil være nødpasning uden for almindelig åbningstid, herunder aften- og nattetimer samt helligdagene omkring påsken til børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og som følge af Coronavirus har fået omlagt arbejdsfunktioner og arbejdstid

    Nødpasning udenfor almindelig åbningstid vil tilrettelægges, så børnene så vidt muligt nødpasses i egen institution.

    For børn i dagplejen vil nødpasning udenfor almindelig åbningstid foregå i dagplejens gæstehus, ”Troldehuset”, Vorupvænget 4, 6600 Vejen.

Vi opfordrer fortsat på det kraftigste til, at du finder andre forsvarlige pasninger af dit barn. Kun hvis dette ikke er muligt, aftales en nødpasning.

Hvis du har behov for nødpasning, skal du kontakte dit barns institution.

Nødpasning vil være etableret i den periode, hvor det er nødvendigt. Det vil sige, indtil myndighederne udsender vejledning om, at nødpasning kan ophøre. Når det sker, er såvel Dagplejen, vuggestuer, børnehaver som skoler klar til at genoptage almindelig praksis allerede dagen efter. Som det ser ud lige nu vil dette ske tirsdag den 14. april.

Lederne af de kommunale institutioner er naturligvis meget opmærksomme på, at alle forældre med behov for nødpasning tilbydes dette. Der er således ingen, der bliver afvist.

De øvrige elementer, jf. tidligere udsendte notat (23. marts) fremstår uændrede som nedenfor beskrevet:

Børnene bliver, hvor de er!

Nødpasningen fortsætter for de børn, hvis forældre har behov for det, i de
institutioner, hvor nødpasningen foregår i dag. Der flyttes dermed ingen børn før myndighederne udsender vejledning om, at nødpasningen kan ophøre. Dette vil også være gældende for de private institutioner. Har du et andet behov, kontaktes både nuværende og kommende institution for konkret aftale.

Betaling skifter som planlagt

Din forældrebetaling skifter per 1.4.2020 til den takst der oprindeligt skulle være
betalt, hvis dit barn skulle have skiftet til et andet tilbud.

Eksempel: Dit barn fra Dagplejen skal starte i børnehaven 1.4.2020, men bliver i dagplejen i nødpasningsperioden. Her skal du fra 1.4.2020 skifte fra dagplejetakst til børnehavetakst, selvom dit barn bliver fysisk i dagplejen.

Dette vil være gældende på alle områder, også for de børn der er i private
institutioner.

Førskole pr. 1. april

Da skolerne fortsat er lukkede den 1. april 2020, hvor førskolen for kommende 0. klasser var planlagt til at starte, forbliver dit barn hjemme eller i nødpasning.
Når myndighederne igen tillader de kommunale tilbud at åbne, vil førskolen starte. De lokale dagtilbud og skoler sikrer i den forbindelse orientering til alle involverede børn og forældre.

Opstart af nye børn i dagpleje/ vuggestue pr. 1.april – nødpasning tilbydes ved behov!
Hvis du har fået et tilbud om plads til dit barn i enten dagpleje eller vuggestue pr. 1. april, og hvis du har behov for nødpasning, vil dette behov blive imødekommet.

Dagplejen og pladsanvisningen går nu i gang med at kontakte forældrene til de berørte børn for afklaring af behov. Her vil det også være gældende, at det udelukkende drejer sig om nødpasning, se kriterier for nødpasning øverst i notatet.

Venlig hilsen
Jakob Vejlø    &      Regin Holm Nielsen
Dagtilbudschef       Skolechef