Fuldtidsplads/Deltidsplads

Vejen Kommune tilbyder fuldtidspasning i vores institutioner for 0-6 år. Se åbningstider og mulighed for tilkøb af udvidet åbningstid.

Deltidsplads på 30 timer er en mulighed, du kan søge om, hvis du har fravær efter Barselsloven og plads i et dagtilbud.

Private institutioner er et dagtilbud, men private pasningsordninger er ikke under dagtilbud.

Deltidsplads ved forældre- og barselsorlov

Vejen Kommunes retningslinjer for deltidspladser til børn med forældre på orlov efter Barselsloven

Ansøg om deltidsplads

Dagtilbudsloven siger:

Forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje og privatinstitutioner kan benytte tilbuddet, såfremt forældrene lever op til kravene for retten til en deltidsplads.

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle regler, herunder pædagogiske læreplaner. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Taksten for en deltidsplads vil fremgå af priser og takster 

Hvem er berettiget til en deltidsplads?

Forældre der afholder fravær efter Barselsloven har ret til at få en deltidsplads i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist.

I hvilket tidsrum er deltidspladsen placeret

I alle kommunale/selvejende dagtilbud skal deltidspladsen på 30 timer aftales med institutionen i respekt for aktivitetskalenderen. Ændringer i mødetid skal aftales 2 måneder før ændringen ønskes.

Ansøgning om deltidsplads og krav hertil

For kommunale/selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner gælder, at inden forældre kan ansøge om en deltidsplads, skal følgende krav være opfyldt:

  • Barnet/børnene skal enten være optaget eller have modtaget et tilbud om en heltidsplads.
  • Forældre skal kunne dokumentere, at de afholder fravær efter Barselsloven.
  • Forældre der vælger at genoptage arbejdet delvis skal som minimum afholde 7 timers fravær om ugen for at kunne modtage en deltidsplads. Dokumentation for genoptagelse af arbejde med minimum 7 timers fravær om ugen skal indsendes til Vejen Kommune.

Tildeling af en deltidsplads sker efter ansøgning vedlagt dokumentation for barsels- og orlovsperioden.

Ansøgningen skal indgives til kommunen senest 2 måneder + løbende måned før deltidspladsen ønskes. 

Eksempel:
Ansøgning modtaget 31/12 = Start fra 1/3
Ansøgning modtaget 1/1= start 1/4

Forældre skal i ansøgningen angive den maksimale periode de ønsker at anvende deltidspladsen i, da ansøgningen ikke kan forlænges men kun afbrydes.

Der kan kun søges for én sammenhængende barselsperiode, som kan deles mellem forældrene. Det betyder, der kun søges én gang pr. barn.

Deltidspladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber.

Afbrydelse/ophør af deltidspladsen

Når den angivne periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og pladsen konverteres automatisk om til en fuldtidsplads i det dagtilbud barnet er optaget i fra den 1. i efterfølgende måned.

Retten til deltidspladsen bortfalder hvis forældre afbryder deres ret til fravær efter Barselsloven eller hvis retten til fravær efter Barselsloven ophører på anden vis. Dog vil en afbrydelse på mindre end 5 uger ikke betyde at retten til en deltidsplads bortfalder.

Afbrydes orloven har man pligt til at give besked til Pladsanvisningen senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes eller fraværsperioden ophører.

Ovenstående gælder for både kommunale/selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

Deltidsplads i anden kommune og i privatinstitution

Forældre der ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal ansøge Vejen Kommune om pladsen. Ansøgningen skal indgives til Pladsanvisningen senest 2 måneder + løbende måned før forældrene ønsker deltidspladsen.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til Pladsanvisningen.