Forældrebetaling

Betaling for dagpleje, dagtilbud, førskole og SFO opkræves af den kommune man bor i, og hos den forælder barnet bor hos. Bor barnet med begge forældre, er det den forælder, der har søgt plads til barnet, der er betaler. Har man flere børn, skal man være opmærksom på, at alle børn registreres under samme betaler, for at få søskendetilskud.

I sammenbragte familier, betragtes alle børn på bopælen som søskende.

Ændres familiens sammensætning, er det derfor vigtigt, at den registrerede samlever er korrekt anført, så familiebilledet står rigtigt med betalerforhold for de børn, der bor på samme adresse.

For at søge økonomisk friplads, skal man være betaler for et indmeldelsesforhold. Der kan bevilges fra efterfølgende måned, hvori ansøgningen er modtaget.

Kontakt Pladsanvisningen hurtigst muligt, hvis der skal ændres i betalerforholdet.

Opkrævningen opkræves månedsvis forud. Forfaldsdato er den 3. i en måned. Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse.

Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr på kr. 250. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Skat til modregning i børnefamilieydelsen. Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen, og førskole og SFO sammen. Det betyder to opkrævninger, da de skal opkræves særskilt.
Vær opmærksom på opkrævningen ved institutionsskifte, da det kan betyde ny tilmelding til PBS.

Har du spørgsmål om beregning og betaling skal du kontakte Dagtilbud- og Skoleafdelingen, tlf. 79 96 50 00 eller på e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk. Dette gælder også hvis du ikke har modtaget girokort eller forældrebetalingen ikke bliver trukket via PBS.

Spørgsmål om rykker og for sen betaling - kontakt betalingskontoret tlf. 79 96 67 95 eller via Digital Post til Opkrævning.