Landzonetilladelse

Danmark er opdelt i tre zoner:

  • byzoner
  • sommerhusområder
  • landzoner

I kommuneplanen og på www.ois.dk kan du se, hvilken zone din ejendom ligger i.

Byzone og sommerhusområde

Alle arealer i byzone og sommerhusområder er omfattet af kommuneplanrammer der fastlægger grænser for, hvad området må bruges til. Nogle områder er desuden omfattet af mere detaljerede bestemmelser i lokalplan eller partiel byplanvedtægt.

Landzone

Landzone omfatter både det åbne land og små landsbyer.

Nye bygninger eller ændret anvendelse af eksisterende bygninger i landzone kræver tilladelse fra kommunen efter planlovens §35, medmindre det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens §5u og §36-38.

Intentionerne med planloven er, at det åbne land skal friholdes for ny bebyggelse. Derfor er det ikke alt byggeri i landzone der kan godkendes. For eksempel kan der som oftest ikke gives tilladelse til nye huse på landet, medmindre det erstatter et eksisterende hus på samme grund. Desuden skal nye bygninger placeres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Hvis du ønsker at bygge i landzone, kan du på forhånd henvende dig til en byggesagsbehandler og få at vide om byggeriet kan forventes godkendt inden du søger.

Byggeri fritaget for krav om tilladelse

Byggeri, der som oftest er fritaget for krav om landzonetilladelse, kan være:

  • Byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrug eller skovbrug.
  • Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m² i tilknytning til bolig.
  • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets etageareal ikke overstiger 500 m².

Listen er ikke fuldstændig. Se Planloven kapitel 7 eller kontakt Team Byg, hvis du er i tvivl.

Sådan søger du tilladelse til at bygge i landzone

Hvis du ønsker at bygge i landzone, skal du forvente en længere sagsbehandlingstid, end hvis du bygger i byzone eller sommerhusområder.

Du skal søge landzonetilladelse gennem Byg & Miljø. Her vælger du ansøgningstype "Planmæssig forespørgsel".

Byggetilladelse til byggeri i landzone kan først meddeles, når landzonetilladelsen er gældende.

Byg & Miljø