Landzone

Danmark er opdelt i tre zoner nemlig byzoner, sommerhusområder og landzoner. Du kan i kommuneplan eller på www.ois.dk se, hvilken zone din ejendom ligger i.

Alle arealer i byzone  og sommerhusområder er omfattet af kommuneplanrammer der fastlægger grænser for hvad området må bruges til. Nogle områder er desuden omfattet af mere detaljerede bestemmelser i lokalplan eller partiel byplanvedtægt.

Landzone omfatter både det åbne land og små landsbyer. Nye bygninger eller ændret anvendelse af eksisterende bygninger i landzone kræver tilladelse fra kommunen efter planlovens §35, medmindre det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 5u og §36-38. Intentionerne med planloven er at det åbne land skal friholdes for ny bebyggelse. Derfor er det ikke alt byggeri i landzone der kan godkendes. For eksempel kan der som oftest ikke gives tilladelse til nye huse på landet, medmindre det erstatter et eksisterende hus på samme grund. Desuden skal nye bygninger placeres i tilknytning til eksisterende bygninger. Hvis du ønsker at bygge i landzone kan du på forhånd henvende dig til en byggesagsbehandler og få at vide om byggeriet kan forventes godkendt inden du søger.

Hvis du ønsker at bygge i landzone skal du forvente en længere sagsbehandlingstid, end hvis du bygger i byzone eller sommerhusområder.

Du kan søge landzonetilladelse gennem Byg & Miljø.

Søg landzonetilladelse

Byggetilladelse til byggeri i landzone kan først meddeles, når landzonetilladelsen er gældende.

Byggeri der som oftest er fritaget for krav om landzonetilladelse kan være:

  • Byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrug eller skovbrug.
  • Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m² i tilknytning til bolig.
  • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets boligareal ikke overstiger 500 m².

Listen er ikke fuldstændig. Se Planloven kap. 7 eller kontakt Team Byg, hvis du er i tvivl.

Andre tilladelser

Afhængigt af hvor dit nye byggeri skal opføres kan der være andre tilladelser, der skal indhentes før kommunen kan meddele byggetilladelse. Sådanne tilladelser kan være:

  • Landzonetilladelse
  • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
  • Tilladelse efter Husdyrbrugloven
  • Spildevandstilladelse
  • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer
  • Dispensation fra vejloven