Tekniske anlæg

Solanlæg 

Det kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse eller landzonetilladelse at opføre et solanlæg til brug for en familie på et eksisterende tag af en bolig. Der kan dog være bestemmelser i f.eks. en lokalplan, fredninger eller Naturbeskyttelsesloven, der gør at der skal søges en dispensation.

Vil du opsætte et fritstående solanlæg på terræn, eller et anlæg på erhvervs- eller landbrugsbygning kræver det en byggetilladelse. Kommunen kan stille vilkår om anlæggets udseende, herunder om farve og refleksion.

Bemærk at solanlæg altid skal registreres i BBR.

Legeplads

Skal du etablere eller renovere en legeplads med offentlig adgang, skal du søge byggetilladelse. Dette gælder for grundejerforeninger, andelsboligforeninger, boligforeninger og lignende.

Etableres legepladsen på kommunalt areal skal der forud for ansøgning om byggetilladelse indgås aftale med kommunen om leje af arealet.

Du skal være opmærksom på at der gælder særlige sikkerhedsregler for legepladser og legepladsudstyr. Legepladsen skal endvidere godkendes af certificeret Legepladsinspektør før der kan gives en ibrugtagningstilladelse. Du har som ejer af legepladsen ansvaret for at den er lovligt indrettet.

Husstandsvindmølle

Vil du opsætte en husstandsvindmølle i landzone, skal du søge en landzonetilladelse og en byggetilladelse. En husstandsvindmølle er en vindmølle med en maks. højde på 25 meter fra fod til vingespids, som er placeret i tilknytning til en ejendoms bebyggelse.

En landzonetilladelse til husstandsvindmølle kan opnås hvis ikke landskabelige hensyn, andre beskyttelseshensyn eller nabohensyn taler i mod. Der skal derudover tages hensyn til støjbelastning fra møllen.

Bemærk at husstandsvindmøller altid skal registreres i BBR.

Minimøller

Vil du opsætte en minivindmølle på eller ved en bygning skal du også søge landzonetilladelse. Der gælder de samme retningslinjer for minimøller som for husstandsvindmøller.

Antennemaster

En mast skal helst placeres omkring en by eller landsby, eller alternativt i forbindelse med eksisterende bebyggelse i landzone. Der kræves landzonetilladelse til opsætning af master i landzone. Før der kan gives tilladelse til en ny mast skal det undersøges om der er høje konstruktioner i området, som antenner kan monteres på i stedet for på en ny mast og at masten udformes og placeres så den påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt.

Bemærk at master altid skal registreres i BBR.

For information om øvrige tekniske anlæg, se Bygningsreglementet eller kontakt Teknik & Miljø.

Før du opfører møller og solanlæg

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'