Hegnsyn

Er du uenig med din nabo om noget, der handler om jeres fælles hegn eller beplantning, bør I altid i første omgang prøve selv at løse uenigheden. Der kan være lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste servitutter, der skal overholdes, når det angår hegn.

Hegn

Hegn kan både være levende hegn og faste hegn.
Levende hegn er typisk hække. En sammenvokset række af træer kan have hegnsfunktion.
Faste hegn er typisk plankeværker, hegnsmure, trådhegn samt sten- og jorddiger.

Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere, både private og offentlige. Loven omhandler nabohegn, det vil sige hegn mellem grunde, der har fælles ejendomsskel, og hegn mod veje.

I princippet kan grundejere frit aftale, hvilket hegn de vil have. Hegnsloven almindelige regler anvendes kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige og beder hegnssynet om at træffe afgørelse. Findes der særlige bestemmelser om hegnsforholdet mellem ejendommene i servitutter eller en offentlig hegnsregel, for eksempel i en lokalplan, i vejlovgivningen eller en fredningskendelse, gælder disse særlige bestemmelser dog forud for grundejernes aftaler og hegnsloven almindelige regler.

Hegnsyn

Hegnsynet er et tvistnævn, der behandler sager om hegnstvister mellem grundejere. Er du og din nabo uenige om hegnet mellem jeres grunde, kan du kontakte Hegnsynet for at få hjælp til at afgøre sagen. Derudover kan du læse mere om reglerne på Hegnsloven.

Hegnsynet består af en formand samt to vurderingsmænd udpeget af Byrådet i Vejen Kommune.

Er det ikke muligt at finde en løsning på du og din nabos uenighed om jeres fælles hegn, kan du anmode om et Hegnsyn efter hegnslovens (link til hegnsloven) bestemmelser. Anmodning om hegnsyn kan kun rejses af en grundejer. Hegnsynet vil derefter indkalde parterne til forhandlings- og besigtigelsesmøde. Bliver parterne enige om en løsning, opnås forlig. Kan parterne ikke opnå enighed, træffer Hegnsynet en kendelse, som kan indbringes til domstolene.

Vederlag til hegnsynet

Et Hegnsyn koster pr. 1. januar 2023 2.009,00 kr.

Beløbet betales, når sagen har været behandlet og der er truffet afgørelse. Hegnsynet træffer afgørelse om fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnsynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 1.148 kr.

Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Anmodning om hegnsyn

Inden du anmoder om et hegnsyn, bør du kontakte sekretæren for Hegnsynet i Vejen Kommune:

Malene Østergaard på tlf. 7996 6067 eller via Digital Post

Ønsker du at anmode om hegnsyn, skal du udfylde nedenstående blanket ved brug af NemID/MitID.

Hegnssynsblanket

Du kan også udfylde og indsende en blanket. Denne blanket kan du printe ud og sende til:

Vejen Kommune
Sekretariat & Borgerservice
Att. Hegnsyn
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Ved udfyldelse af anmodning er det vigtigt, at du oplyser den sag, du gerne vil have Hegnsynet til at behandle.

Klagers påstand skal udfyldes klart og præcist. Det skal tydeligt fremgå, hvad du gerne vil opnå med anmodningen.

Eksempel på korrekt påstand: Jeg ønsker at få ligusterhækken til min nabo, Hans Hansen, nedbragt til en højde på 2 meter.

Eksempel på forkert påstand: Hegnssynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Hansen, og sige om ligusterhækken er for høj.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn. Det er med andre ord ikke muligt at få hegnsynet på besøg for at afgøre uenigheder om træer.

Træer på nabogrunden er kun omfattet af hegnsloven såfremt, træerne udgør et hegn. Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, lige som træets grene ikke må være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

Spørgsmål om træer må som regel afgøres efter naborettens almindelige regler. Hvis hegnslovens regler ikke kan anvendes - og der ikke gælder særlige regler i en servitut eller en lokalplan - er grundejeren normalt henvist til at anvende naborettens almindelige regler, som er fastlagt gennem domstolenes praksis i en lang række nabosager. Således er grundejeren normalt henvist til at måtte anlægge en civil retssag ved domstolene.

Hvor går skellet?

Er du og din nabo i tvivl om, hvor skellet mellem jeres grunde er, kan du finde skelpælene, der står i grundens hjørner. Skelpælene er typisk et rør af metal eller en sten, der er banket godt ned i jorden.

Kan du ikke finde skellet, kan du kontakte en landinspektør, der kan vise dig, hvor skellet er eller eventuelt opsætte nye skelpæle.

Definition på hegn

Fælleshegn: Hegn, der står i skellet mellem din og din nabos grund.

Egne hegn: Hegn, der står langs skellet på din grund, dog maksimalt 1,75 meter fra skellet. Hegnet er opsat, betalt og vedligeholdt af dig alene.

Indre hegn: Hegn, der enten ikke følger skellet til din nabo eller som står længere end 1,75 meter inde på din grund fra skellet. Ved indre hegn gælder hegnsloven ikke, men i stedet naboretten.

Naboretten

Naboretten indeholder regler, der sætter grænser for, hvor meget gene du og din nabo skal kunne tåle af hinanden. Reglerne er fastlagt gennem domstolenes praksis. Der foretages en konkret vurdering i de enkelte situationer. Naboretlige problemstillinger reguleres ikke af hegnsloven, men afgøres ved domstolene.