Befordring af syge og invaliderede elever i folkeskolen

Elever som er blevet visiteret til befordring enten pga. sygdom, herunder tilskadekomst eller invaliditet har ret til befordring, hvis

 • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler.
 • Eleven har folkeregisteradresse i Vejen Kommune.
 • Eleven, der på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole.
 • Eleven kan fremvise en udtalelse fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring, hvis nødvendigt.
 • Eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed.
 • Elever der er optaget inden den 1. august 2012 eller forblevet i en anden skole end distriktsskolen.
 • Elever der er optaget inden den 1. august 2012 eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen.

Elever der ikke er berettiget til befordring

 • Elever, der efter den 1. august 2012 er optaget eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen.
 • Elever der efter den 1. august 2012 som led i det frie skolevalg vælger en anden skole end distriktsskolen, vil ikke have krav på befordring. I disse tilfælde vil kommunen alene være forpligtiget til at dække transporten til det tilbud, som eleven er visiteret til af bopælskommunen eller distriktsskolen.
 • Befordringsbehovet er ikke nødvendigvis den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Der køres ikke fra privat dagpleje og hjem.
 • Der køres ikke til/fra SFO og hvis eleven med rimelighed kan benytte offentlige befordringsmidler er kommunen ikke forpligtiget til at yde særskilt transport.
 • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet.
 • Der bevilges befordring til og fra folkeregisteradressen. Der kan således ikke skiftes adresse for befordringen f.eks. hver anden uge.

Afgørelse om kørsel foretages i Kørselskontoret. Kørselskontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.

Kørselskontoret kan bede borgeren indhente lægeerklæring som dokumentation.

Tilbage til siden om kørsel